शालार्थ प्रणाली वेतन महत्त्वाचे - जून 2023 चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.

 शालार्थ प्रणालीमध्ये आलेल्या नविन अपडेट नुसार DDO 1 लॉगीन मधून प्रथम DDO Bank details Update करायची आहेत त्याशिवाय माहे जून 2023 चे बिल जनरेट होणार नाही.


आपण हायस्कूल बाबतीत ही प्रक्रिया या पुर्वीच केलेली आहे परंतु प्राथमिक शाळांचे बाबतीत सदर प्रक्रिया केलेली नाही त्यामुळे सर्व प्राथमिक शाळांचे मुख्याध्यापकांचे लॉगीन मधून संबंधीत गटशिक्षणाधिकारी यांचे शालार्थ खाते क्रमांक व IFSC code ची माहिती नोंदविण्यात यावी. ( खाते क्रमांक व IFSC code यादी खाली दिलेली आहे ) सदर प्रत्येक नोंद ही शिक्षणाधिकारी लॉगीन मधून approve करावयाची आहे त्याशिवाय माहे जून 23 चे देयक तयार होणार नाही.


DDO Bank details Update करतांना खालील path चा उपयोग करावा.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻


Worklist👉👉 Payroll 👉👉CMP Bank details 👉👉DDO Bank details 👉👉update bank details for DDO/DTOवेतन महत्त्वाचे


प्रति

1 ) गटशिक्षणाधिकारी

पंचायत समिती सर्व (DDO 2 )

2 ) मुख्याध्यापक

जि प हायस्कूल  सर्व ( DDO 1 )

3 ) मुख्याध्यापक

जि प प्राथ शाळा  सर्व ( DDO 1 )

अंतर्गत जि प. 


विषय - माहे जून 2023 चे वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही बाबत.


💥जून 2023 चे देयक सादर करावयाचे वेळापत्रक. 


▶️DDO-1 (मुख्याध्यापक) यांनी DDO-2  कडे देयक फॉरवर्ड करणे 👉👉👉👉 28 जून 2023


▶️हायस्कूल मुख्याध्यापक / गटशिक्षणाधिकारी यांनी Hard Copy प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती स.ले.अ. यांना सादर करणे 👉👉👉👉29 जून 2023.


▶️DDO-2 ने शालार्थ प्रणालीतून देयक DDO-3 कडे फॉरवर्ड करणे 👉👉👉👉 30 जून 2023


▶️हायस्कूल मुख्याध्यापक / गटशिक्षणाधिकारी यांनी Hard Copy लेखा शाखा शिक्षण विभाग (प्राथमिक) येथे सादर करणे 👉👉👉👉 03 जुलै 2023


 जून 2023 चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.


📌ज्या कर्मच्याऱ्यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे जून 2023 चे वेतनामधून   नियमीत NPS कपात करण्यात यावी.


📌जे NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.


📌ज्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही PRAN Number मिळालेला नाही त्यांचे माहे जून 2023 चे वेतन मागविण्यात येऊ नये. यापुर्वी सुचना देऊनसुद्धा अद्यापही कर्मचाऱ्यांचे PRAN Number काढण्यात आलेले नाहीत. NPS  कपात ही ऐच्छिक नसून अनिवार्य कपात आहे व सदर कपात करण्याची जबाबदारी संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांची आहे. त्यामुळे या नंतर ज्या शाळेतील NPS कर्मचाऱ्याची NPS कपात वेतनामधून होणार नाही. त्या शाळेचे देयक जिल्हास्तरावर स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. ज्या कर्मचाऱ्यांचे नियमीत वेतनामधून NPS /GPF यापैकी कुठलीच कपात होत नसेल , तर अशा बाबतीत यानंतर भविष्यात कोणताही पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास त्यासाठी संबंधीत मुख्याध्यापक व गटशिक्षणाधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.


📌जिल्हांतर्गत बदलीमध्ये कार्यमुक्त होऊन नविन शाळेवर रुजू झालेल्या शिक्षकांचे वेतन अंतीम वेतन प्रमाणपत्रानुसार त्यांचे नविन शाळेवरून मागविण्यात यावे. तसेच ज्यांना कार्यमुकत केलेले नाही, त्यांचे वेतन पुर्वीप्रमाणेच मुळ शाळेवरून मागविण्यात यावे.


📌माहे जून 2023 चे वेतनापासून शालार्थ प्रणालीमध्ये झालेल्या नविन बदलानुसार DDO-1 बँक खाते क्रमांक अद्यावत केल्याशिवाय माहे जून 2023 चे वेतन देयक तयार होणार नाही.


📌ज्या कर्मचाऱ्यांना वित्त विभाग जि.प. बुलडाणा कडून GPF क्रमांक मिळालेला नाही त्यांचे GPF कपात करण्यात येऊ नये.


📌महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-1123 /प्र.क्र. 63/16-अ दिनांक 09 जून 2023 नुसार राज्यातील नैसर्गीक आपत्तीग्रस्त नागरीकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व शासकीय /निमशासकीय अधिकारी /कर्मचारी यांना त्यांचे एक दिवसाचे वेतन [ (मुळ वेतन + म.भत्ता) / 30 ] याप्रमाणे गणना करून कपात करणेबाबत आवाहन करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने आपले अधिनस्थ कार्यरत कर्मचारी यांचे अनुमतीने त्यांचे वेतनामधून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी म्हणून कपात करण्यात यावे.


📌मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी हा जिल्हा स्तरावरून थेट मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी बँक खातेमध्ये वर्ग करण्यात येणार असल्याने, सदर एक दिवसाचे वेतनाची गणना करून Non Government मधील RD या टॅबमध्येच कपात करावा.इतर कुठल्याही टॅबमध्ये सदर कपात करण्यात येऊ नये.


📌ज्या कर्मचाऱ्यांची सदर कपातीस हरकत असेल, त्यांचे बाबत शासन निर्णयामध्ये दिल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच ज्यांची हरकत नाही त्यांचे बाबतीत दिलेल्या नमुन्यात अनुमती पत्र सुद्धा भरून घेण्यात यावे.तसेच त्यांना पंचायत समिती स्तरावरून गटशिक्षणाधिकारी यांचे स्वाक्षरीने शासननिर्णयामध्ये दिलेल्या नमुन्यात प्रमाणपत्रसुद्धा देण्यात यावे.


📌Income Tax TDS कपात ही नियमाप्रमाणे कपात करण्यात यावी. (सन 2022-23 मध्ये कर्मचाऱ्यास पडलेला एकूण आयकर (TDS वजा जाता) / 10 याला 100 च्या पटीत ) अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी. या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे की बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी  मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आयकर भरावा लागतो यापुढे असे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.


📌देयक Forward केल्यानंतर एकाही  शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत आपले शाखा बदल करू नये याबाबत अधिनस्त सर्व शिक्षकांना आपले स्तरावरून सुचित करण्यात यावे.वारंवार सुचना देऊनसुद्धा शिक्षक आपले शाखा बदल करत आहेत व त्यामुळे वेतन जमा होण्यास अडचणी होत आहेत.


📌Non Government मधील Other Recovery या Tab चा उपयोग करण्यात येऊ नये. Other Recovery मधील सर्व कपाती या Other Deduction मध्ये टाकण्यात याव्या.


📌शालार्थ प्रणालीमध्ये झालेल्या नवीन बदलानुसार यानंतर BASIC, 7PCDA, HRA, TA व NPS ALLOW या व्यतीरीक्त सर्व Tab या बंद करण्यात आलेल्या आहेत.


📌यानंतर कोणत्याही शिक्षकांचे प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून विना पुर्व परवानगीने टाकण्यात येऊ नये. प्रलंबीत वेतन अदा करावयाचे असल्यास प्रथम गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यालयास पत्र द्यावे व जिल्हा कार्यालयाने सदर बाबतीत परवानगी दिल्यानंतरच प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून टाकण्यात यावे. यानंतर विनापरवानगी Broken Period असल्यास सदर देयक Reject करण्यात येईल.


📌Non Govt Deduction हे प्रणाली मध्ये कपात करावे. या महिन्यापासून Income Tax , Co-op Bank , Credit Society , Other Deduction , RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे खातेवर व  निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून  वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code बरोबर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.


📌Paybill Generate केल्यानंतर DDO 1 (मुख्याध्यापक ) यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे. सर्व बदल योग्य झालेबाबत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे. तसेच हार्ड कॉपी देयकासोबत Change Statement , Outer ,Inner , Aquittance . Bank Statement, महागाई भत्ता फरकाचे Statement व नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र तसेच आयकर विवरणपत्र सही व शिक्यासह गटशिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात  28 जून 2023 पर्यंत सादर करावे.


📌प्राथमिक शिक्षक यांचे DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकांचा Detail Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून ( Excel file ) तपासून तालुक्याचा लेखाशिर्षनिहाय संकलीत नमुना - 26 तयार करावा व वेतन फरकाचे विवरण तयार करावे. देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये सर्वात वर वेतन फरकाचा नमुना , संकलीत नमुना - 26 , Detail Abstract Report ची प्रिंट, Bank Statement दिलेल्या फॉरमॅट मध्ये, GPF Shedule याप्रमाणे तयार करून  पंचायत समिती स.ले.अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती लेखा विभागास 29 जून 2023 पर्यंत सादर करावे.


📌पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व शाळांची DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक 30 जून 2023 ला सायंकाळी 05.00 वाजेपर्यंत DDO 3 ( शिक्षणाधिकारी ) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.


📌पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व प्राथमिक शाळांची देयकांच्या हार्ड कॉपी दिनांक 03 जुलै 2023 ला लेखा शाखा , शिक्षण विभाग (प्राथमिक) , जिल्हा परीषद बुलडाणा येथे नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, वेतन फरकाचा तक्ता (नाव वाढविले असेल किंवा कमी केले असेल त्यांचे नावासह), संकलीत नमुना -26 , बँक यादी तसेच GPF Shedule, याप्रमाणे तसेच हायस्कूल बाबतीत नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, शालार्थ प्रणालीमधील change Statement , Outer ,Inner, Aquittance, Bank Statement याप्रमाणे गटशिक्षणाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीसह सादर कराव्या.📌दिनांक 03 जुलै 2023 ला ज्यांची स्वाक्षरीसह देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं.समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO- 1 व DDO- 2 यांची राहील.     


मा.शिक्षणाधिकारी (प्राथ)

जिल्हा परीषद बुलडाणा

यांचे आदेशावरूनशैक्षणिक बातम्यांसाठी कृपया तुमच्याकडील असलेल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये 9765486735 हा मोबाईल नंबर ॲड करा.


नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhaoनवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुपThank you🙏


Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.