सातवा वेतन आयोग हप्ता अपडेट - जिल्हा परिषद शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन / निवृत्तीवेतन व आस्थापना अनुदाने वितरण आदेश.

 सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षातील माहे सप्टेंबर २०२३ च्या ज्ञापनाद्वारे खालील अटीनुसार तरतूद वितरीत करण्यात येत आहे.


१. सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षातील माहे सप्टेंबर २०२३ या ज्ञापनाद्वारे लेखाशिर्ष २२२०२०१७३ / ३६ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त सातव्या वेतन आयोगाचा १ ला हप्ता व २ रा हप्तासाठी अदा करावयाची आहे.


२. लेखाशिर्ष २२०२०९७३/०४ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त सातव्या वेतन आयोगाचा १ ला हप्ता, २ रा हप्ता, ३ रा हप्ता व अशराशीकरण, उपदानासाठी अदा करावयाची आहे.


३. उपरोक्त बाबीशिवाय इतर बाबींवर खर्च करण्यात येवू नये.


४. सदर ज्ञापनाद्वारे वितरीत केलेल्या तरतूदीपैकी रक्कम शिल्लक राहिल्यास संचालनालयास कळवावे.


५. लेखाशिर्ष २२०२०९७३ / ३६ ची तरतूद केवळ शालार्थ प्रणाली मधूनच अदा करण्यात यावी. तसेच लेखाशिर्ष २२०२०१७३/०४ ची तरतूद आवश्यक असेल तितकीच बीडीएस प्रणालीवरुन खर्च करण्यात यावी.


६. सेवानिवृत्त शिक्षकांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या जेष्ठतेनुसारच (जे शिक्षक आधी निवृत्त झालेले आहेत) त्यांना प्राधान्य क्रमाने १ ला हप्ता २ रा हप्ता, ३ रा हप्ता, व अशराशीकरण, उपदान तरतूद अदा करण्यात यावी.


७. उपरोक्त बाबीचा खर्च भागविण्यासाठी शासनाने संचालनालयाच्यास्तरावर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीच्या अधीन राहून प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडून खालील लेखाशिर्षाखाली सोबत जोडलेल्या तक्त्यात दर्शविलेल्या तरतूदी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा यांना खर्च करण्यास अनुमती देण्यात येत आहे.


८. उपरोक्त रक्कम खर्च झाल्यानंतर त्याचा अहवाल दोन दिवसांत संचालनायास सादर करावा.उपरोक्त निधी खालील अटींच्या अधीन राहून खर्च करणेबाबत संबंधित संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येत आहे.


अ) ज्या उद्देशासाठी अनुदान मंजूर आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार नाही. आ) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संबंधित अधिका-यांने लेखाशिर्षनिहाय कोषागार प्रमाणक क्रमांक व दिनांकासह दरमहा १० तारखेपर्यंत सादर करावा. तसेच खर्च मेळाचा त्रैमासिक अहवाल विहित प्रपत्रात


नियमितपणे सादर करावा. इ) वेतन अनुदानाची थकबाकी अदा करताना अनुक्रमांक ४नियम ३९ ( ब ) टिप ४ अनुक्रमाक ५नियम ३९


(ब) टिप ५ तसेच अनुक्रमांक ६ नियम ४ प्रमाणे सक्षम प्राधिका-यांची मान्यता घेऊन अनुदान अदा करावे. वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून आपल्यास्तरावर कोणत्याही प्रकारची कपात करण्यात येऊ नये. वरीलप्रमाणे मंजूर तरतूदी संगणक वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदरचे ज्ञापन (Scancopy) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) सर्व यांच्या शालेय पोषण आहार योजना व सर्व शिक्षा अभियान यांच्या ई-मेलवर देण्यात आलेली आहे.


(देविदास कुलाळ)


शिक्षण उपसंचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०१

संपूर्ण परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.


नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhao


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsgApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.