बदली अपडेट - विशेष संवर्ग भाग-2 महत्त्वाचे मुद्दे व अतिशय महत्त्वाची सूचना

बदली अपडेट - विशेष संवर्ग भाग-2 महत्त्वाचे मुद्दे व अतिशय महत्त्वाची सूचना


 सर्व पती पत्नी एकत्रिकरणातील संवर्ग २ मधील बंधुभगिणींना नम्र विनंती की त्यांनी संवर्ग २ मधून online बदली फार्म(अर्ज)भरतांना  ३० कि.मी.पर्यंत अंतराच्याच शाळांचा पसंतीक्रम प्राधान्याने टाकाव्या. कारण संवर्ग २ साठीचे विवरणपत्र भरुन देतांना आपण "मी प्राधान्यक्रमात टाकलेल्या शाळा माझ्या जोडीदाराच्या आस्थापनेपासून ३० कि.मी.च्या आंत असल्याचे प्रमाणित" केलेले अथवा करणार आहात. तेव्हा आपण आपल्या जोडीदाराच्या आस्थापनेपासून क्रुपया ३० कि.मी.च्या आतीलच शाळा आपल्या प्राधान्यक्रमात टाकाव्यात. आपण असे न केल्यास व आंपण ३० कि.मी.च्या पेक्षा जास्त अंतराचे प्राधान्यक्रम माहिती असूनही टाकून अशा शाळा प्राधान्यक्रमात टाकल्यास व आपणांस अशा शाळा आपणांस भेटल्यास आपणांविरुध्द यासंबधी तक्रार दाखल केल्या जाऊ शकते. करिता पुढील खबरदारीसाठी आपणांस पुर्वीच सावधगिरी ची विनंती सदर पोष्ट द्वारे करित आहोत. कारण आपला बदलीसाठीचा एक चुकिच्या प्रयत्नामुळे आमच्या संवर्ग चार मधील एकल शिक्षक बंधुभगिणीच्या बदलीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तरी कृपया आपल्याकडून अशी असे काही होणार नाही अशी आशा बाळगतो. कारण आपण सर्व एकाच क्षेत्रात कार्य करणारे शिक्षक बंधुभगिणी आहोत.


आपण हि विनंती नक्कीच आठवणीत ठेवाल अशी आशा बाळगतो. 


संवर्ग दोन साठी बदलीच्या सुधारित धोरणासोबत असलेला विवरणपत्र नमुना👇

➡️  विशेष संवर्ग भाग एकच्या शिक्षकांची बदली प्रक्रिया आटोपलेली असून त्यांची बदली कोणत्या शाळेत झाली ती माहिती पोर्टलवर उपलब्ध झालेली आहे. विशेष संवर्ग भाग-2 महत्त्वाचे मुद्दे. 


➡️ दिनांक 30 डिसेंबर 2022 ते 4 जानेवारी 2023 दरम्यान विशेष संवर्ग  भाग 2 (पती-पत्नी एकत्रीकरण) च्या शिक्षकांना पसंतीक्रम भरण्याची संधी उपलब्ध होईल, वरील तारखांमध्ये थोडाफार बदल होऊ शकतो. 


➡️ विशेष संवर्ग भाग दोनच्या शिक्षकांनी  पोर्टल वर जाऊन दोघांपैकी ज्या शिक्षकाला बदली हवी आहे  त्या शिक्षकांनी बदलीसाठी होकार पोर्टल वर जाऊन  यापुर्वीच अपडेट केलेला आहे त्याच शिक्षकाला पुन्हा application form भरावयाचा आहे. 


➡️ विशेष संवर्ग भाग 2 चे शिक्षकांना पती-पत्नी एकत्रीकरण अंतर्गत शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.1.9.1 ते 1.9.6 प्रमाणे व्याख्येतील प्राधान्यक्रमांनुसार  शिक्षकांच्या बदल्या होतील. याठिकाणी आपली जिल्हा सेवाज्येष्ठता विचारात घेतली जाणार नाही. 


➡️ विशेष संवर्ग भाग दोन च्या शिक्षकांना जिल्ह्यांतील निव्वळ रिक्त जागा व बदली पात्र शिक्षकांच्या संभाव्य रिक्त जागा प्राधान्यक्रमांमध्ये भरता येतील अर्थातच ह्याच शाळा आपणास पोर्टलवर दिसतील. 


➡️ विशेष संवर्ग भाग दोन मधील शिक्षकांनी विशेष संवर्ग भाग 2 चा लाभ घेतल्यानंतर पुढील बदली प्रक्रियेमध्ये दोघांपैकी एक जरी शिक्षक बदली पात्र होत असेल तर दोघांनाही एक युनिट मानून संवर्ग चार मधून बदली देण्यात येऊ शकते(GR  मुद्दा क्र.4.3.4). 


➡️ विशेष संवर्ग भाग दोन मधील शिक्षकांच्या जोडीदाराने संवर्ग एक मध्ये अर्ज भरला व त्यांची स़वर्ग एक मधून बदली झालीअसल्यास त्यांना पुन्हा विशेष संवर्ग भाग दोन मध्ये फॉर्म भरता येणार नाही त्यामुळे विशेष संवर्ग भाग दोन मधील जोडीदार शिक्षक विस्थापित होऊ शकतो. 


➡️ विशेष संवर्ग 2 मधील शिक्षकांना  जोडीदाराच्या पंचायत समिती मधील कोणतीही शाळा निवडता येईल येथे 30 किलोमीटर चे अंतर गृहीत धरले जाणार नाही परंतु पंचायत समिती कार्यक्षेत्राबाहेर कार्यालयापासून किंवा शाळेपासून फक्त तीस किलोमीटर परिसरातीलच  30 शाळा निवडता येतील. 


➡️ 30 कि.मी. रस्त्यांचे अंतर हे सर्वात जवळच्या मार्गाने ग्राह्य धरण्यात येईल.


➡️ संवर्ग भाग 2 च्या शिक्षकांनी प्राधान्यक्रम भरतांना कमीत कमी एक शाळा व जास्तीत जास्त 30 शाळा भरणे अनिवार्य आहेत. 

 

➡️ जर आपण बदली पात्र नसाल आणि आपणास बदली ची आवश्यकता असेल तर संवर्ग 2 च्या यादीतील आपला प्राधान्यक्रम व उपलब्ध असलेल्या शाळा यांचा समन्वय साधून  जास्तीत जास्त किंवा 30 शाळांचा प्राधान्यक्रम भरावा  व आपणास आहे ती शाळा सोयीची असेल तर आपण कितीही पर्याय भरले तरी चालतील कारण आपण बदली पात्र नसल्यामुळे आपण भरलेल्या प्राधान्यक्रमातील शाळा न मिळाल्यास आपली पूर्वीचीच शाळा कायम राहील. 
परंतु ज्या जिल्ह्यांमध्ये अवघड क्षेत्राचे प्रमाण जास्त आहे  अशावेळी विशेष संवर्ग भाग दोन मघून आपली बदली न झाल्यास अशावेळी आपल्या जोडीदाराची सेवा सर्वसाधारण क्षेत्रामध्ये 10 वर्षापेक्षा जास्त झाली असेल व शाळेवर 3 वर्षापेक्षा जास्त आणि  पाच वर्षापेक्षा कमी झाली असेल तर अशावेळी आपल्या जोडीदार शिक्षकांचा समावेश अवघड क्षेत्रातील रिक्त जागा भरतांना तयार करायचे यादीमध्ये सेवाज्येष्ठतेनूसार होऊ शकतो  या संदर्भात कोणतीही शिक्षण विभागाकडून  स्पष्टता नसल्यामुळे  बदली संदर्भात योग्य तो निर्णय घ्यावा. 


➡️ आपण बदली पात्र शिक्षकांच्या यादीमध्ये येत असाल तर निश्चितच जास्तीत जास्त पर्याय भरण्याचा प्रयत्न करावा जेणेकरून आपण दिलेल्या प्राधान्यक्रमातील शाळा आपल्याला मिळतील अन्यथा आपण विस्थापित होऊन पुन्हा बदली पात्र शिक्षकांच्या बदली टप्प्यामध्ये आपणास फॉर्म भरावा लागेल. 


➡️ ज्या शिक्षकांच्या कार्यालयातील अंतर 30 किलोमीटर पेक्षा जास्त आहे अशा शिक्षकांचा समावेश विशेष संवर्ग भाग दोन मध्ये होतो अशा शिक्षकांपैकी जर एक शिक्षक संवर्ग एक मध्ये येत असेल व त्या शिक्षकांनी संवर्ग एक मधून अर्ज करून बदली मिळाली असेल तर अशा शिक्षकांचा जोडीदार संवर्ग दोन मध्ये पती-पत्नी एकत्रीकरणाचा लाभ घेऊ शकतात कारण संवर्ग एकच्या शिक्षकांनी घेतलेल्या बदलीमध्ये सदृश्यता नसल्यामुळे व अद्याप आदेश प्रकाशित न झाल्यामुळे बदलीचा लाभ घेऊ शकतात. 


➡️ परंतु अशा स्थितीमध्ये संवर्ग एक शिक्षकाची बदली रद्द होऊन जोडीदाराला लाभ देण्यात येईल. 


➡️ तसेच दोघेही पती-पत्नी बदली प्रक्रियेमध्ये येत असतील व त्यापैकी एका शिक्षकांनी संवर्ग एकचा लाभ घेतलेला असेल व दुसरा जोडीदार हा बदलीस पात्र असेल तर त्यांना एक युनिटचा लाभ दिला जाणार नाही. 


➡️ ज्या दोन शिक्षकांच्या शाळेमधील अंतर हे 30 किलोमीटरच्या बाहेर असेल व त्यापैकी एकाने आपल्या जोडीदाराजवळ जाण्यासाठी पती-पत्नी एकत्रीकरण अंतर्गत अर्ज केला असेल व  कदाचित त्या शिक्षकाला  पती-पत्नी अंतर्गत  बदली मिळाली नसेल अशा परिस्थितीत आपला जोडीदार बदलीस पात्र असेल तर जोडीदाराची बदली पात्र बदली  टप्प्यामध्ये बदली होईल. 


✳️पोर्टलवर प्राधान्यक्रम भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर खालील लिंक वर आपला मोबाईल क्रमांक टाकून आपण पोर्टलवर पोर्टल सुरू झाल्यानंतर प्राधान्यक्रम भरू शकता. 


✳️ विशेष संवर्ग भाग 2 च्या शिक्षकांनी मोबाईल वरून प्राधान्यक्रम कसा भरावा. 


https://ott.mahardd.in/


➡️ वरील लिंक वर क्लिक  करावे क्लिक  केल्यानंतर आपला मोबाईल नंबर व आपल्या मेसेज बॉक्समध्ये आलेला OTP  टाकावा त्याखालील कॅप्च्या टाकून पोर्टल लॉगिन करावे. 


➡️ डाव्या मेनूतील Intra district वर क्लिक करावे. 


➡️ त्यातील application form वर क्लिक करावे. 


➡️ त्यानंतर तुम्हाला स्क्रीनवर application type  व action असे दोन ऑप्शन दिसतील. 


➡️ Cadre 2 च्या समोर view application चा tab दिसेल application tab वर क्लिक केले की. 


➡️ Cadre 2 application form वर फॉर्म भरणाऱ्या शिक्षकाची खालील माहिती स्क्रीनवर दिसेल त्यावर. 

शिक्षकाचे नाव

आडनाव

शाळेचा यु डायस नंबर 

शिक्षकाचा शालार्थ आयडी 

ही माहिती आपणास दिसेल यामध्ये आपण कोणताही बदल करू शकणार नाही. 


➡️ त्याखाली आपणास आपल्या जोडीदाराच्या व आपल्या शाळेतील अथवा कार्यालयातील अंतर दिसेल ते अंतर निश्चितच 30 किलोमीटरच्या वर असेल. 


➡️ त्याखाली आपणास आपला व्याख्येतील प्राधान्यक्रमानुसार प्रकार दिसेल. 

➡️ त्यानंतर आपणास आपल्या जोडीदाराचा शालार्थ आयडी किंवा आपल्या जोडीदाराचा मोबाईल क्रमांक दिसेल. 


➡️ आपल्या जोडीदाराचे नाव दिसेल. ➡️ त्यानंतर आपला जोडीदार ज्या शाळेत कार्यरत आहे त्या शाळेचा युडायस क्रमांक दिसेल. 


➡️ त्यानंतर आपल्या जोडीदार ज्या शाळेत कार्यरत असेल त्या शाळेचे नाव दिसेल➡️ वरील सर्व ही माहिती आपण पूर्वीच पोर्टलवर अपडेट केल्यामुळे ती या स्थितीत read only mode मध्ये असेल ती माहिती बदलता येणार नाही. 


➡️ त्याखाली आपणास प्राधान्यक्रम निवडण्याबाबत पर्याय निवडा अशी सूचना दिसेल. 

पर्याय निवडण्यासाठी add preferences या टॅब वर क्लिक केल्यानंतर


➡️ खालील लाल रंगाच्या रकान्यामध्ये आपणास कमीत कमी एक व जास्तीत जास्त 30 प्राधान्यक्रम निवडण्यासंदर्भात सूचना दिसेल. 


➡️ याचाच अर्थ विशेष संवर्ग भाग एकच्या शिक्षकांना कमीत कमी एक प्राधान्यक्रम निवडणे आवश्यक आहे व जास्तीत जास्त 30 प्राधान्यक्रम आपण निवडू शकता. 

➡️ प्राधान्यक्रम भरतांना त्याखालील drop down मेनू मधून तालुका निवडावा व त्याखालील drop down  मधून शाळा निवडावी. 

 

➡️ शाळा निवडल्यानंतर आपणास त्या शाळेमधील 

किती मंजूर पदे, 

किती कार्यरत पदे, 

शाळेतील रिक्त पदे, 

समानीकरणाअंतर्गत ठेवलेली पदे, 

बदली पात्र शिक्षकांची पदे, 

ह्या सर्व शाळा निहाय संख्या दिसतील, 

➡️ Add tab  वर क्लिक केली की आपण निवडलेली शाळा आपल्या प्राधान्यक्रमामध्ये ऍड केली जाईल. 


➡️ आपल्या प्राधान्यक्रमामध्ये प्रत्येक शाळा ऍड करताना add  केलेली शाळा save करणे अनिवार्य आहे. 


➡️ या ठिकाणी संवर्ग भाग 2 च्या शिक्षकांना बदली पात्र शिक्षकांच्या जागा संभाव्य रिक्त जागा म्हणून दाखवल्या जातील व त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील सर्व रिक्त जागा दाखवल्या जातील याचाच अर्थ आपणास वरील प्रकारच्या पोर्टलवर दाखविल्या जाणाऱ्या शाळाच प्राधान्यक्रमांमध्ये भरणे आवश्यक आहे. 


➡️ Add केलेली प्रत्येक शाळा save या  tab वर  क्लिक करून  save करावी. 


 ➡️ आपण निवडलेला पर्याय जर आपणास नको असेल तर × या चिन्हावर क्लिक करून  do you want to remove selected School हा pop up दिसेल त्याखाली yes वर क्लिक केले की निवडलेली शाळा पर्यायातून delete केली जाईल. 


➡️ अशा पद्धतीने प्रत्येक शाळा जोडतांना add preferences  वर क्लिक करून शाळा जोडावी प्रत्येक शाळा जोडल्यानंतर save  करावी. 


➡️ अशा पद्धतीने आपणास आवश्यक तेवढ्या शाळा प्राधान्यक्रमात भरल्यानंतर आपल्याला आपला application form submit करणे आवश्यक आहे त्याकरिता त्याखालील submit tab वर क्लिक करून आपला फॉर्म submit करावा आपण फॉर्म submit न केल्यास आपल्या प्राधान्यक्रमाचा विचार केला जाणार नाही. 


➡️ यानंतर आपल्या लॉगिन केलेल्या मोबाईल नंबर वर पुन्हा एक ओटीपी येईल तो ओटीपी सबमिट केल्यानंतर आपला प्राधान्यक्रम भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल. 


➡️ संपूर्ण application form भरून सबमिट केल्यानंतर व मोबाईलवर ओटीपी आल्यानंतर आपला application form आपल्या रजिस्टर ईमेलवर पीडीएफ स्वरूपात आपणास लगेच प्राप्त होईल. 

 

➡️ वरील माहितीतील प्रत्येक मुद्द्यांशी आपण सहमत असालच असे नाही त्याकरिता  प्राधान्यक्रम भरताना शासन आदेशाचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा. 
Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.