MMMS Sarthi Scholarship 2024-25 Online Application Link - एन एम एम एस परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी सारथी शिष्यवृत्ती ऑनलाइन अर्ज लिंक २०२४-२५ संपूर्ण माहिती

 छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था पुणे कार्यालयातून दिनांक नऊ जुलै 2024 रोजी निर्गमित परिपत्रकानुसार शिक्षणाधिकारी योजना जिल्हा परिषद सर्व यांना "छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती" सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, ११ वी व १२ वी च्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन सादर करणेबाबत  पुढील प्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहे.उपरोक्त विषयांकित संदर्भान्वये छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठी इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, ११ वी व १२ वी च्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस अर्ज करू इच्छिणाऱ्या लक्षित गटातील पात्र इयत्ता ९ वी ते १२ वी साठी अर्जाचा नमुना, मुख्याध्यापक/प्राचार्य शिफारस पत्र व अर्ज भरताना विचारात घ्यावयाच्या सूचना, अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे याबाबत सविस्तर सूचना देण्यात येत आहेत. शिक्षणाधिकारी (योजना) जिल्हा परिषद (सर्व) यांनी सदर अर्जाची छाननी व पडताळणी बाबत आपण आवश्यक कार्यवाही करावी व गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांना आपल्या स्तरावरून कळवावे.

१) इयत्ता ९ वी व १० वी, ११ वी व १२ वी मध्ये नियमित शिकत असलेल्या व छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस पात्र असणाऱ्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी व म.न.पा स्तरावर प्रशासनाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे जमा करावेत.

२) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी तालुकास्तरावर अर्जाची संख्या विचारात घेऊन पुरेशा तज्ज्ञ व्यक्तीद्वारा अर्जाची छाननी व पडताळणी करावी. तसेच इयत्ता निहाय दिलेल्या link वर विद्यार्थ्यांच्या बँक तपशिलाची माहिती भरावी.

३) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी तालुकास्तरावर अर्जाची व सोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी व पडताळणी करण्यासाठी माध्यमिक स्तरावरील तज्ञ शिक्षक, अनुभवी मुख्याध्यापकांची मदत घ्यावी व तपासणी अधिकारी म्हणून गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी स्वाक्षरी करावी.

४) गटशिक्षणाधिकारी यांनी तालुका स्तरावर छाननी व पडताळणी केलेले व शिष्यवृत्तीस पात्र असलेले सर्व अर्ज दिनांक ३० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत योजना शिक्षणाधिकारी यांना सादर करावेत. तदनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत याची पूर्व कल्पना सर्व संबंधिताना देण्यात यावी.

५) शिक्षणाधिकारी योजना यांनी आपल्या जिल्ह्याचे सर्व अर्ज एकत्रित करून प्रपन्न ख मध्ये जिल्ह्याची माहिती संकलित करावी. शिक्षणाधिकारी योजना यांनी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीचे इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी चे सर्व अर्ज

६) दिनांक ०६ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत सह व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, सारथी उपकेंद्र बचत गंगा इमारत कसबा बावडा रोड, रमणमळा, ड्रीम वर्ल्ड वॉटर पार्क शेजारी कोल्हापूर ४१६००३ या पत्त्यावर खास दूताकरवी समक्ष अगर स्पीड पोस्टाने सादर करावेत. तालुकास्तरावर छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्जाची छाननी व पडताळणी करताना पुढील सूचना गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी विचारात घ्याव्यात.

७) विद्यार्थी ज्या शाळेत / ज्युनियर कॉलेजमध्ये नियमित शिकत आहे तेथूनच छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करावा.

८) NMMS ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व केंद्र शासनाची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या व इयत्ता ९ वी मध्ये शिकत असलेल्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी लक्षित गटातील अर्ज केलेल्या पात्र इयत्ता ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस पात्र समजण्यात यावे,

९) इयत्ता १० वी मध्ये नियमित शिकत असणाऱ्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी या लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांनी इयत्ता ९ वी मध्ये ५५% गुणासह वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.

१०) इयत्ता ११ वी मध्ये शिकत असेलल्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता १० वी मध्ये ६०% गुणांसह वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.

११) इयत्ता १२ वी मध्ये शिकत असेलल्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता ११ वी मध्ये ५५% गुणांसह वार्षिक परीक्षा प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत वार्षिक परीक्षेत गुणपत्रिकेची सत्यप्रत सादर करणे आवश्यक आहे.

१२) National Merit Cum Means Scholarship (NMMS) परीक्षा उत्तीर्ण झालेले व केंद्र शासनाच्या मेरीट लिस्टमध्ये येऊन शिष्यवृत्तीस पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीस स्वीकारू नयेत.

१३) NMMS परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पण केंद्रशासनाची शिष्यवृत्ती अप्राप्त असलेल्या मराठा (खुला संवर्ग -OPEN), कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी (OBC संवर्ग) या चार लक्षित गटातील असणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे अर्ज सारथी संस्थेच्या शिष्यवृत्तीस स्वीकारावेत.

१४) विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन माहिती इंग्रजी भाषेतच खाली दिलेल्या लिंकवर अचूक भरावी. लिंकवर माहिती भरणे आवश्यक आहे.


A) इयत्ता ९ वी च्या विद्याथ्यर्थ्यांसाठी

 https://forms.gle/BZQ5ktjXcTnhBz3v5 ही लिक आहे. 

B) इयत्ता १० वी च्या विद्याथ्र्यासाठी

 https://forms.gle/avQ6gCFYWTsSVItW8 ही लिंक आहे.

C) इयत्ता ११ वी च्या विद्याथ्यांसाठी

https://forms.gle/2T6HYLumLnwca836 ही लिंक आहे.

D) इयत्ता १२ वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी 

https://forms.gle/vhn3VczUU/Pi7eMm9 ही लिंक आहे.

१५) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय, शासनमान्य, अनुदानित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच सदर छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना लागू आहे.

१६) खालील शाळेतील विद्यार्थी छत्रपती राजाराम महाराज सारची शिष्यवृत्तीसाठीही अपात्र आहेत. अशा विद्यार्थ्यांचे या शिष्यवृत्तीस अर्ज स्वीकारु नयेत.

A) विना अनुदानित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेतील विद्यार्थी व ज्युनियर कॉलेज मधील विद्यार्थी.

B) केंद्रीय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी.

() जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी.

D) शासकीय वसतीगृहाच्या सवलतीच्या भोजन व्यवस्थेचा व शैक्षणिक सुविधेचा लाभ घेणारे विद्यार्थी,

E) सैनिक शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी.

१७) इयत्ता ९ वी व इयत्ता १० वी मध्ये मधील विद्याथ्यर्थ्यांना प्रस्तुत शिष्यवृत्तीसाठी पालकाचे (आई वडील दोघांचे मिळून) वार्षिक उत्पन्न रू. ३,५०,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पन्नास हजार) पेक्षा कमी असावे. विद्याथ्यांनी तहसिलदाराच्या स्वाक्षरीत असलेला चालू आर्थिक वर्षाचा मार्च २०२५ पर्यंत वैध असलेला उत्पन्नाचा दाखला संबधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडे जमा करावा. सदरचा उत्पन्नाचा दाखला मुख्याध्यापकांनी शाळेत जतन करून ठेवावा. दाखल्याची सत्यप्रत विद्यार्थ्यांच्या अर्जासोक्त जोडावी, केंद्र सरकारच्या F. No 1-6-2020-SS Government Of India, Ministry Of Education Department Of School Education & Literacy Shastri Bhawan, New Delhi Dated the 11 March 2022 च्या पत्रान्वये विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाची उत्पन्न मर्यादा ३,५०,०००/- (अक्षरी रुपये तीन लाख पन्नास हजार) इतकी केली आहे.

१८) इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी सदर शिष्यवृत्तीसाठी चालू आर्थिक वर्षातील पालकांच्या नावे असलेला दाखला रू. १,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एक लाख पन्नास हजार) पेक्षा कमी उत्पन्न असलेला तहसिलदारांच्या स्वाक्षरीतील उत्पन्नाचा दाखला सादर करावा. हा उत्पन्नाचा दाखला मार्च २०२५ पर्यंत वैध असावा.

१९) छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठी अर्जासोबत खालील क्रमाने कागदपत्रांची छाननी व पडताळणी करावी. A) विद्यार्थ्यांच्या स्वाक्षरीत विहित नमुन्यात शिष्यवृत्तीस मागणी केलेला अर्ज, इयत्ता ९ वी, इयत्ता १० वी, इयत्ता ११ वी व इयत्ता १२ वी साठी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे.

B) मुख्याध्यापकांचे / प्राचार्याचे स्वाक्षरीत विहित नमुन्यातील शिफारस पत्र. (प्रपत्र क) C) विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीतील सन २०२४-२५ या सालातील उत्पन्नाच्या दाखल्याची सत्य प्रत.

D) विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची सत्यप्रत.

E) विद्यार्थ्यांचे स्वतःचे नावे बँक खाते असलेल्या पासबुकाच्या पहिल्या पानाची सत्यप्रत (नाव, खाते क्रमांक, IFSC कोडसह नमूद असणे आवश्यक आहे.) सदरचे बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेतील असावे. 

) NMMS शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत पुढील अटी आहेत. त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. तरच विद्यार्थ्यास सारथी शिष्यवृत्ती F योजना लागू राहील. भारत सरकारच्या दिनांक ११ मार्च २०२२ च्या परिपत्रकामध्ये NMMS शिष्यवृत्तीसाठी मुद्दा क्र. २ नुसार अर्हता निश्चित केली आहे ती पुढीलप्रमाणे -

The renewal criteria has been revised from the existing pattern of getting 55% marks. in Class- IX & XI and 60% in Class- X to the new pattern of getting minimum of 60 & marks in Class X only for continuation of scholarship (relaxable by 50% for SC/ST candidates) in next higher Classes while getting clear promotion from class IX to class X and from class XII in the first attempt. 

G)NMMS परीक्षा उत्तीर्ण गुणपत्रक / निकालपत्रक साक्षांकित सत्यप्रत जोडावी.

H) अन्य अनावश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडण्याची आवश्यकता नाही.

२०) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्ज छाननी व पडताळणी करून तपासणी अधिकारी म्हणून अर्जाची तपासणी झाल्यावर अर्जावर दिलेल्या रकान्यामध्ये नाव व स्वाक्षरी करावी.

२१) काही एकत्रित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा उत्पन्नाचा दाखला हा आजोबा, काका, आजी, काकी व अन्य नातेवाईकांच्या नावाचा असतो. सदर दाखल्यावर संबधित विद्यार्थ्यांच्या नावाचा व नात्याचा उल्लेख असावा, केवळ अशा दाखल्या सोबत विद्याध्यर्थ्यांनी एकत्रित कुटुंबातील शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) सत्यप्रत अर्जासोबत जोडलेली असावी व इतर विद्यार्थ्यांनी शिधापत्रिका सत्यप्रत जोडण्याची आवश्यकता नाही. आई वडील मयत असल्यास, विभक्त असल्यास अनुक्रमे मृत्यू दाखला कोर्ट आदेश प्रत इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी.

२२) अर्ज भरताना घ्यावयाची दक्षता विहित नमुन्यात नसलेले अर्ज, लिहिलेल्या अर्जाची झेरॉक्स काढून सादर केलेले अर्ज, ONLINE भरलेल्या माहितीची प्रिंट काढून सादर केलेले अर्ज छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्तीसाठी स्वीकारले जाणार नाहीत तसेच अपूर्ण भरलेला अर्ज, विद्यार्थ्यांची व मुख्याध्यापक/प्राचार्यांची स्वाक्षरी नसलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, चुकीची माहिती भरलेला अर्ज, अपूर्ण कागदपत्रे असलेला अर्ज, विहित मुदतीत सादर न केलेले अन्य व्यक्तीचे बँक खाते पासबुक सत्यप्रत असल्यास सदर अर्जाची स्वीकृती केली जाणार नाही.

२३) NMMS शिष्यवृत्ती योजना नियमांचा भंग करणे अपात्र विद्यार्थ्यांचे सारथी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज मागवून घेणे, उत्पन्न मर्यादाचे उल्लंघन होणे अन्य संवर्गाचे अर्ज दाखल करून शिष्यवृत्ती मिळविणे बाबत संबंधित विद्यार्थी व मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांचेवर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करणेत येईल. यापूर्वी अशी शिष्यवृत्ती प्राप्त केली असल्यास परत करावी. याबाबत सह व्यवस्थापकीय संचालक छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, सारथी उपकेंद्र बचत गंगा इमारत कसबा बावडा रोड, रमणमळा, ड्रीम वर्ल्ड वॉटर पार्क शेजारी कोल्हापूर ४१६००३ यांना अवगत करावे. २४) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांना तालुकास्तरावर अर्जाची छाननी व पडताळणी करताना काही शंका अडचणी असल्यास ०२३१- २९९२७२३ या दूरध्वनी क्रमांकावर कार्यालयीन कामाच्या दिवशी विहित शासकीय कामकाजाच्या वेळेत संपर्क करावा.

२५ ) गटशिक्षणाधिकारी व प्रशासनाधिकारी म.न.पा यांनी अर्ज छाननी व पडताळणीचे कामकाज विहित वेळेत पूर्ण करण्याची दक्षता घ्यावी म्हणजे लक्षित गटातील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती त्वरित अदा करता येईल.

२६) उपरोक्त नमूद केलेल्या अटी व शर्तीमध्ये कोणताही बदल करण्याचे अधिकार व्यवस्थापकीय संचालक मुख्यालय सारची पुणे यांनी राखून ठेवलेले आहेत.

उपरोक्त सूचनांचे पालन करून छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती अर्ज छाननी व पडताळणीचे कामकाज आपण आपला सक्रिय सहभाग दिल्यास समाजाच्या आर्थिक दुर्बल घटकातोल प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांना आर्थिक साहा करण्यास सारची संस्थेस सुलभ होईल.

सोबत - छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती इयत्ता ९ वी, १० वी, ११ वी व १२ वी अर्जाचा नमुना.


श्री. अशोक काकडे (भा.प्र.से.) 

व्यवस्थापकीय संचालक

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व

मानव विकास संस्था, (सारथी), पुणे.


संपूर्ण परिपत्रक व इयत्ता आठवी नववी दहावी अकरावी व बारावीचे अर्ज पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील वर क्लिक करा.

Download


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏 

Post a Comment

2 Comments

  1. शाळा जिल्हा परिषद पुणे ची असेल व इयत्ता 9 ते 12 वी ची मान्यता स्वयंम अर्थसहाय्यित असेल तर एन एम एम एस वार्थी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरता येईल का?

    ReplyDelete

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.