Shalarth Bills May Paid In June 2024 Update - माहे मे २०२४ चे वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही बाबत महत्वपूर्ण सूचना

 माहे एप्रिल २०२४ ची सर्व प्राथमिक शाळांची देयके जिल्हा स्तरावरून Approve करण्यात आलेली आहेत. * मे २०२४ चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.*


• ज्या कर्मच्याऱ्यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे मे २०२४ चे वेतनामधून नियमीत NPS कपात करण्यात यावी.

• जे NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.


* मा. शिक्षण संचालक यांचे दिनांक १८ एप्रिल २०२४ चे पत्रानुसार जिल्ह्यातील शाळांना दिनांक ०२ मे २०२४ ते ३० जून २०२४ पर्यंत उन्हाळी सुटी जाहीर करण्यात आलेली असल्याने जिल्हा स्तरावरून SHALARTH प्रणालीमध्ये सुटी मंजूर करण्यात आलेली असल्याने TA हा आपोआप एक दिवसाचा येईल. तरीही आपण देयक फॉरवर्ड करणेअगोदर खात्री करून घ्यावी.


• यापूर्वी वेतन हे SBI CMP प्रणालीमार्फत होत असल्याने IFSC Code चुकीचा असला तरी पण वेतन जमा होत होते, परंतु यानंतर IFSC Code चुकीचा असला तर E-Kuber प्रणालीमार्फत वेतन जमा होणार नाही व असे Failed झालेले वेतन परत करणेबाबतची प्रक्रीया खुप किचकट व वेळखाऊ असल्याने संबंधीत कर्मचारी यांचे वेतन जमा होण्यास २- ३ महिन्याचा कालावधी लागू शकतो त्यामुळे यानंतर एकाही शिक्षकांनी जिल्हा कार्यालयाचे पूर्व परवानगी शिवाय आपला वेतनाचा Account Number & IFSC Code बदल करू नये.


• पवित्र प्रणालीअंतर्गत नवनियुक्त ज्या शिक्षणसेवकांना SHALARTH ID मिळालेला आहे त्यांचे मानधन SHALARTH प्रणालीअंतर्गत अदा करण्यात यावे.


* नवनियुक्त शिक्षण सेवकांचे Account Number & IFSC Code SHALARTH प्रणालीमध्ये CMP Bank Details या Tab चा उपयोग करून Verify करून घ्यावे.


Income Tax TDS कपात ही नियमाप्रमाणे कपात करण्यात यावी. (सन २०२३-२४ मध्ये कर्मचाऱ्यास पडलेला एकूण आयकर (TDS वजा जाता) /१० याला १०० च्या पटीत) अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी. या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे की बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आयकर भरावा लागतो यापुढे असे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.


• यानंतर कोणत्याही शिक्षकांचे प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून विना पुर्व परवानगीने टाकण्यात येऊ नये. प्रलंबीत वेतन अदा करावयाचे असल्यास प्रथम गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यालयास पत्र द्यावे व जिल्हा कार्यालयाने सदर बाबतीत परवानगी दिल्यानंतरच प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून टाकण्यात यावे. यानंतर विनापरवानगी Broken Period असल्यास सदर देयक Reject करण्यात येईल.


Non Govt Deduction हे प्रणाली मध्ये कपात करावे. Income Tax, Co-op Bank. Credit Society, Other Deduction RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे खातेवर व निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code बरोबर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.


→ Paybill Generate केल्यानंतर DDO १ (मुख्याध्यापक) यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे. सर्व बदल योग्य झालेबाबत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे. तसेच हार्ड कॉपी देयकासोबत Change Statement Outer,Inner, Aquittance Bank Statement, महागाई भत्ता फरकाचे Statement व नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र सही व शिक्यासह गटशिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात १४ मे २०२४ पर्यंत सादर करावे.


* प्राथमिक शिक्षक यांचे DDO २ (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकांचा Detail Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून (Excel file) तपासून तालुक्याचा लेखाशिर्षनिहाय संकलीत नमुना २६ तयार करावा व वेतन फरकाचे विवरण तयार करावे. देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये सर्वात वर वेतन फरकाचा नमुना संकलीत नमुना २६, Detail Abstract Report ची प्रिंट, Bank Statement दिलेल्या फॉरमॅट मध्ये, GPF Shedule याप्रमाणे तयार करून पंचायत समिती स.ले.अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती लेखा विभागास १५ मे २०२४ पर्यंत सादर करावे.


* पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व शाळांची DDO २ (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक २० मे २०२४ ला सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत DDO ३ (शिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.


• पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व प्राथमिक शाळांची देयकांच्या हार्ड कॉपी दिनांक २२ एप्रिल २०२४ ला लेखा शाखा, शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परीषद बुलडाणा येथे नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, वेतन फरकाचा तक्ता (नाव वाढविले असेल किंवा कमी केले असेल त्यांचे नावासह), संकलीत नमुना २६, बँक यादी तसेच GPF Shedule, याप्रमाणे तसेच हायस्कूल बाबतीत नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, शालार्थ प्रणालीमधील change Statement Outer, Inner, Aquittance, Bank Statement याप्रमाणे गटशिक्षणाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीसह सादर कराव्या.


* दिनांक २० मे २०२४ ला ज्यांची स्वाक्षरीसह देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं. समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO- १ व DDO- २ यांची राहील.


शिक्षणाधिकारी (प्राथ)

जिल्हा परीषद 


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏 

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.