Shalarth Bills March 2024 Update - माहे मार्च 2024 चे शालार्थ वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही बाबत.

 माहे मार्च पेड इन एप्रिल २०२४ चे शालार्थ वेतन देयके शालार्थ वेतन प्रणालीवर सादर करताना करावयाच्या कार्यवाही बाबत अधिकृत सूचना प्राप्त झाल्या आहेत त्या पुढील प्रमाणे. 
मार्च २०२४ चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.

• उपरोक्त संदर्भ- १ शासन निर्णय नुसार जिल्हा परिषद शिक्षकांचे चे वेतन सीएमपी प्रणाली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. शासन निर्णय नुसार सर्व मुख्याध्यापकांनी आपल्या अधिनस्त शिक्षकांचे वेतनाचे खाते व अशासकीय कपाती करिता संदर्भ पत्र क्र.१ नुसार जि.प. प्राथमिक शाळेकरिता गट शिक्षणाधिकारी यांचेचे खाते क्रमांक व IFSC कोड शालार्थ प्रणाली योग्य असल्याबाबत खात्री करावी. तसेच संदर्भ क्र.३ नुसार जि.प. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या वेतनातील अशासकीय कपाती सबंधित मुख्याद्यापक यांचे खाते नोंदविण्यात यावे. त्यानंतच मार्च २०२४ देयके शालार्थ प्रणाली मध्ये तयार करण्यात यावे. चुकीचे खाते क्रमांक मॅप झाल्यामुळे रक्कम इतरत्र गेल्यास सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक यांची राहील याची नोंद घ्यावी.

* आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या वर्षात एकुण वार्षिक उत्पन्न च्या आधारे आयकर परिगनना करुण आयकर कपात झाल्याबाबत खात्री पंचायत समिती गट शिक्षणाधिकारी यानी करावी. जादा आयकर आकारणी झाली असल्यास तसेच शालार्थ प्रणाली अंतर्गत थकबाकी अदा झाली असल्यास सबंधित शिक्षक यांचे कडून सदर थकबाकी वरिल आयकर चा भरणा चलान द्वारे करण्यात यावा. सबंधित शिक्षकाने आयकर भरणा केल्याशिवाय माहे मार्च २०२४ चे शालार्थ प्रणाली मध्ये वेतन देयक जनरेट करण्यात येवु नये. कार्यालयाच्या अधिनस्त सर्व शिक्षकांच्या वार्षिक उत्पन्ननुसार आयकर कपात करण्यात आली असल्याबाबत प्रमाणपत्र शिक्षण विभाग जि.प. यवतमाळ येथे सादर करण्यात यावे. 

* Income Tax TDS कपात ही नियमाप्रमाणे कपात करण्यात यावी. (सन 2023-24 मध्ये कर्मचाऱ्यास पडलेला एकूण आयकर (TDS वजा जाता) / 10 याला 100 च्या पटीत अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी. या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे की बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आयकर भरावा लागतो यापुढे असे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.


• ज्या शिक्षक यांची GPF कपात मध्ये वाढ करावयाची असल्यास ती करण्यात यावी. तसेच सर्व शिक्षकांची GPF कपात ही वित्तीय नियमानुसार एकुण वित्तलब्दी च्या किमान ६% असणे आवश्यक आहे. याबाबत कपात नियमानुसार असल्याबाबत खात्री पंचायत समितीचे गट शिक्षणाधिकारी यानी करावी,

राज्य शासकीय कर्मचारी समुह अपघात विमा कपातीची टॅब बंद करण्यात यावी. * माहे फेब्रुवारी मध्ये कपात करण्यात करण्यात आलेली ध्वज निधी ४०० रु माहे मार्च २०२४ मध्ये सदर कपात बंद करण्यात यावी.

• व्यवसाय कर कपात २०० रु आपोआप झाल्याबाचत खात्री करावी.

• ज्या कर्मच्याऱ्यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे मार्च २०२४ चे वेतनामधून नियमीत NPS कपात करण्यात यावी.

* जे NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.

• ज्या शिक्षक यांची GPF कपात आहे ते सेवानिवृत्त होत असल्यास 3 महिने आधी GPF कपात बंद करण्यात यावी

• ज्या कर्मचाऱ्यांना वित्त विभाग जि.प. यवतमाळ कडून GPF क्रमांक मिळालेला नाही त्यांचे GPF कपात करण्यात येऊ नये.

• मुख्याध्यापकांनी आपले शाळेवर कार्यरत प्रत्येक शिक्षकांचे वेतनाचे खाते हे शालार्थ प्रणालीमधील bank statement यावरून पुन्हा एकदा तपासून घ्यावेत. एखाद शिक्षकांचे वेतन हे दुसऱ्याच एखाद शिक्षकांचे / मयत शिक्षकांचे / सेवानिवृत्त शिक्षकांचे किंवा इतर एखाद वेगळ्याच खातेवर तर वर्ग होत नाही ना! याबाबत स्वतः Strict करावी.

• देयक Forward केल्यानंतर एकाही शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत आपले शाखा बदल करू नये याबाबत अधिनस्त सर्व शिक्षकांना आपले स्तरावरून सुचित करण्यात यावे. वारंवार सुचना देऊनसुद्धा शिक्षक आपले शाखा बदल करत आहेत व त्यामुळे वेतन जमा होण्यास अडचणी होत आहेत.

• शालार्थ प्रणालीमध्ये झालेल्या नवीन बदलानुसार यानंतर BASIC, 7PCDA, HRA, TA व NPS ALLOW या व्यतीरीक्त सर्व Tab या बंद करण्यात आलेल्या आहेत.

Non Govt Deduction हे शालार्थ प्रणाली मध्ये कपात करावे. या महिन्यापासून Income Tax, Co-op Bank, Credit Society, Other Deduction, RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गट शिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे खातेवर व निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code बरोबर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी. प्राथमिक शिक्षकांच्या बाबतीत अशासकीय कपाती गट शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयानुसार कपात करण्यात याव्यात. कपाती योग्य असल्याचाबत सबंधित गटशिक्षणाधिकारी यानी दक्षता घेण्यात यावी.


* प्राथमिक शिक्षक यांचे DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकांचा Detail Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून (Excel file) तपासून तालुक्याचा लेखाशिर्षनिहाय संकलीत नमुना-२६ तयार करावा. देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये, संकलीत नमुना-Detail Abstract Report ची प्रिंट, GPF  Shedule याप्रमाणे तयार करून पंचायत समिती स.ले.अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीसह शिक्षण विभाग जि.प.लेखा विभागास ४ एप्रिल २०२४ ला सकाळी ११ ते दु. २ या वेळेत प्रत्यक्ष सादर करावे. ज्यांची हार्ड कॉपी सादर केली जाणार नाही त्यांची देयके संकलित करण्यात येणार नाही.


जिल्हा परिषद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक लेखाशिर्ष २२०२-०५५८,२२०२-०५३१,२२०२-०५४९ च्या शालार्थ देयकाच्या सर्व रिपोर्ट प्रिंट मुख्याद्यापक यांच्या स्वाक्षरी सह ४ एप्रिल २०२४ ला दु. २ ते ५ या वेळेत प्रत्यक्ष सादर करण्यात यावे. ज्यांची हार्ड कॉपी सादर केली जाणार नाही त्यांची देयके संकलित करण्यात येणार नाही.


* सर्व शाळांची DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक ३ एप्रिल २०२४ ला दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत DDO 3 (शिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.


* ३ एप्रिल २०२४ ला ज्यांची देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील व ४ एप्रिल 2024 ज्यांची हार्ड कॉपी प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं. समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO-1 व DDO-2 यांची राहील.महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.