Shalarth Vetan Bill Generation Instructions - माहे फेब्रुवारी 2024 चे वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही बाबत.

 माहे जानेवारी 2024 ची सर्व प्राथमिक शाळांची देयके जिल्हा स्तरावरून Approve करण्यात आलेली आहेत. जानेवारी 2024 च्या देयकांचे लेखाशिर्ष निहाय प्रमाणक क्रमांक व दिनांक खालीलप्रमाणे आहेत.
* फेब्रुवारी 2024 चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.*


* ज्या कर्मच्याऱ्यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे फेब्रुवारी 2024 चे वेतनामधून नियमीत NPS कपात करण्यात यावी.

* जे NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.

* सन 2023-24 करिता लागणारा एकूण Income Tax ची अचूक गणना करून TAX रक्कम ही माहे फेब्रुवारी 2024 चे वेतनामध्ये शालार्थ प्रणालीमधून Income Tax चे Tab मध्ये करण्यात यावी. जर रक्कम निव्वळ वेतनापेक्षा जास्त येत असल्यास वेतनामध्ये कपात करण्याची रक्कम वजा जाता उर्वरीत रक्कम प्रथम संबंधीतास भरणा करण्यास सांगून भरणा केल्याबाबतची चलान प्रत देयकासोबत जोडण्यात यावी.

* वेतन हे जिल्हा स्तरावरून शिक्षकांचे खातेमध्ये वर्ग होणार असल्यामुळे जर अशी रक्कम भरणा न केल्यास फेब्रुवारी 2024 चे वेतन अदायगी करण्यात येणार नाही याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

• व्यवसाय कर रक्कम ही 300 रू प्रमाणे आपोआप शालार्थ मध्ये कपात होईल तरी ती झालेबाबतची खात्री करण्यात यावी.

* माहे फेब्रुवारी 2024 चे देयकामध्ये Group Accidental policy कपात रू. 531 /- प्रमाणे करण्यात यावी. यासाठी सर्वप्रथम प्रत्येक कर्मचारी यांना Worklist > Payroll > Emp. Eligibility for Allowances and Deductions या Path उपयोग करून सर्वांना GROUP ACCIDENTAL INSURANCE ही Tab लावावी.

Employee Information > Non

त्यानंतर Worklist > Payroll > Computational Dues / Deductions या Path चा उपयोग करून प्रत्येकी 531 /- रूपयांची entry करून Save करावे. त्यानंतर सदर कपात देयकामध्ये येईल.

* हायस्कूल वरील कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे व केंद्रप्रमुख यांचे 7 वा वेतन आयोग 4 था हप्ता माहे फेब्रुवारी 2024 चे देयकामध्ये अदा करण्यात यावा. आपण देयक तयार करतांना सदर रक्कम यापुर्वी SHALARTH प्रणाली मध्ये Save असल्याने आपोआप येईल. सदर रक्कम देयकामध्ये समाविष्ट झालेबाबतची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे.

* सन 2023-24 या वर्षामधील प्रलंबीत वेतन अदायगी करण्याचा माहे फेब्रुवारी 2024 हा शेवटचा महिना असल्याने जर असे काही प्रलंबीत वेतन असल्यास व नियमाप्रमाणे देय असल्यास Broken Period या Tab चा उपयोग करून वेतन अदायगी करण्यात यावी.

* देयक Forward केल्यानंतर एकाही शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत आपले शाखा बदल करू नये याबाबत अधिनस्त सर्व शिक्षकांना आपले स्तरावरून सुचित करण्यात यावे. वारंवार सुचना देऊनसुद्धा शिक्षक आपले शाखा बदल करत आहेत व त्यामुळे वेतन जमा होण्यास अडचणी होत आहेत.

Non Govt Deduction हे प्रणाली मध्ये कपात करावे. Income Tax, Co-op Bank Credit Society, Other Deduction, RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गटशिक्षणाधिकारी यांचे खातेवर व निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code बरोबर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.

* Paybill Generate केल्यानंतर DDO 1 (मुख्याध्यापक) यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे. सर्व बदल योग्य झालेबाबत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे. तसेच हार्ड कॉपी देयकासोबत Change Statement, Outer, Inner Aquittance, Bank Statement, तसेच नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र व अधिनस्थ सर्व कर्मचारी यांचे Income Tax कपात ही नियमाप्रमाणे करण्यात आलेली असलेबाबत प्रमाणपत्र सही व शिक्यासह गटशिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात 27 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत सादर करावे.

• प्राथमिक शिक्षक यांचे DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकांचा

Detail Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून (Excel file ) तपासून तालुक्याचा लेखाशिर्षनिहाय संकलीत नमुना 26 तयार करावा व वेतन फरकाचे विवरण तयार करावे. देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये सर्वात वर वेतन फरकाचा नमुना, संकलीत नमुना 26, Detail Abstract Report ची प्रिंट, Bank Statement, GPF Shedule तसेच नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र व अधिनस्थ सर्व कर्मचारी यांचे Income Tax कपात ही नियमाप्रमाणे करण्यात आलेली असलेबाबत प्रमाणपत्र सही व शिक्यासह याप्रमाणे तयार करून पंचायत समिती स.ले.अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती लेखा विभागास 01 मार्च 2024 पर्यंत सादर करावे.

• पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व शाळांची DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक 05 मार्च 2024 ला सकाळी 11.00 वाजेपर्यंत DDO 3 ( शिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.

• पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व प्राथमिक शाळांची देयकांच्या हार्ड कॉपी दिनांक 06 मार्च 2024 ला लेखा शाखा, शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परीषद बुलडाणा येथे नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, वेतन फरकाचा तक्ता (नाव वाढविले असेल किंवा कमी केले असेल त्यांचे नावासह), संकलीत नमुना 26, बँक यादी तसेच GPF Shedule, तसेच नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र व अधिनस्थ सर्व कर्मचारी यांचे Income Tax कपात ही नियमाप्रमाणे करण्यात आलेली असलेबाबत प्रमाणपत्र सही व शिक्यासह याप्रमाणे तसेच हायस्कूल बाबतीत नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, अधिनस्थ सर्व कर्मचारी यांचे Income Tax कपात ही नियमाप्रमाणे करण्यात आलेली असलेबाबत प्रमाणपत्र शालार्थ प्रणालीमधील change Statement, Outer, Inner, Aquittance. Bank Statement, GPF Shedule, याप्रमाणे गटशिक्षणाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीसह सादर कराव्या.


* दिनांक 06 मार्च 2024 ला ज्यांची स्वाक्षरीसह देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं. समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO- 1 व DDO- 2 यांची राहील.


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.