वेतन महत्त्वाचे - शालार्थ प्रणाली मधे माहे ऑक्टोबर 2023 चे वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही बाबत महत्वपूर्ण सूचना

 वेतन महत्त्वाचे

माहे ऑक्टोबर 2023 चे वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही बाबत.


             


  
 उपरोक्त विषयान्वये सुचित करण्यात येते की, माहे सप्टेंबर 2023 ची  सर्व प्राथमिक / माध्यमिक शाळांची देयके जिल्हा स्तरावरून  Approve करण्यात आलेली आहेत. सप्टेंबर 2023 च्या देयकांचे लेखाशिर्ष निहाय प्रमाणक क्रमांक व दिनांक खालीलप्रमाणे आहेत.


लेखाशिर्ष - 22020173(36)  प्रमाणक क्रमांक - 51 दिनांक 👉28.09.2023


लेखाशिर्ष - 22023708(36)प्रमाणक क्रमांक - 50 दिनांक 👉 28.09.2023


लेखाशिर्ष 22020531(36) ( जळगाव हायस्कूल वगळता ) प्रमाणक क्रमांक - 48 दिनांक 👉 28.09.2023


लेखाशिर्ष -22020549(36)प्रमाणक क्रमांक - 49 दिनांक 👉28.09.2023


लेखाशिर्ष 22020558(36)प्रमाणक क्रमांक - 52 दिनांक 👉28.09.2023


ऑक्टोबर 2023 चे देयक सादर करावयाचे वेळापत्रक.


▶️DDO-1 (मुख्याध्यापक) यांनी DDO-2  कडे देयक फॉरवर्ड करणे - 10 ऑक्टोबर 2023


▶️ हायस्कूल मुख्याध्यापक / गटशिक्षणाधिकारी यांनी Hard Copy प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती स.ले.अ. यांना सादर करणे  - 13 ऑक्टोबर 2023


▶️DDO-2 ने शालार्थ प्रणालीतून देयक DDO-3 कडे फॉरवर्ड करणे - 18 ऑक्टोबर 2023


▶️हायस्कूल मुख्याध्यापक / गटशिक्षणाधिकारी यांनी Hard Copy लेखा शाखा शिक्षण विभाग (प्राथमिक) येथे सादर करणे 18 ऑक्टोबर 2023


  ऑक्टोबर 2023 चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.


📌ज्या कर्मच्याऱ्यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे ऑक्टोबर 2023 चे वेतनामधून   नियमीत NPS कपात करण्यात यावी.


📌जे NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.


📌माहे ऑक्टोबर 2023 चे वेतनासोबत ज्या कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा 7 वा वेतन आयोग फरकाचा 1 ला व 2 रा हप्ता प्रलंबीत असेल त्यांचा शालार्थ प्रणालीमधून अदा करावयाचा आहे.


📌या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक बुजिप/शिप्रा/लेखा/ 5026 दिनांक 27/09/2023 नुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे 7 वा वेतन आयोग फरकाचे माहिती शालार्थ प्रणालीमध्ये अद्यावत करणेबाबत यापुर्वीच सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.


📌त्यानुषंगाने जिल्हा समन्वयक यांनी तयार केलेल्या User Manual चा उपयोग करण्यात यावा.

User Manual Download


📌ऑक्टोबर 2023 चे ऑनलाईन देयकासोबत 7 वा वेतन आयोग फरकाचे विवरण देयकामधील शिक्षकांचे नावाचे अनुक्रमांकानुसार जोडण्यात यावे. तसेच जे शिक्षक बदलीने आज रोजीच्या पंचायत समितीमध्ये रुजू झालेले असतील त्यांचे बाबतीत बदलीपुर्वीच्या अस्थापनेचे नादेय प्रमाणपत्र जोडण्यात यावे.


📌ज्या कर्मचाऱ्यांना वित्त विभाग जि.प. बुलडाणा कडून GPF क्रमांक मिळालेला नाही त्यांचे GPF कपात करण्यात येऊ नये.


📌मुख्याध्यापकांनी आपले शाळेवर कार्यरत प्रत्येक  शिक्षकांचे वेतनाचे खाते हे शालार्थ प्रणालीमधील bank statement यावरून पुन्हा एकदा तपासून घ्यावेत. एखाद शिक्षकांचे वेतन हे दुसऱ्याच एखाद शिक्षकांचे / मयत शिक्षकांचे / सेवानिवृत्त शिक्षकांचे किंवा इतर एखाद वेगळ्याच खातेवर तर वर्ग होत नाही ना ! याबाबत स्वत: खात्री करावी.


📌Income Tax TDS कपात ही नियमाप्रमाणे कपात करण्यात यावी. (सन 2022-23 मध्ये कर्मचाऱ्यास पडलेला एकूण आयकर (TDS वजा जाता) / 10 याला 100 च्या पटीत ) अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी. या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे की बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी  मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आयकर भरावा लागतो यापुढे असे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.


📌देयक Forward केल्यानंतर एकाही  शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत आपले शाखा बदल करू नये याबाबत अधिनस्त सर्व शिक्षकांना आपले स्तरावरून सुचित करण्यात यावे.वारंवार सुचना देऊनसुद्धा शिक्षक आपले शाखा बदल करत आहेत व त्यामुळे वेतन जमा होण्यास अडचणी होत आहेत.


📌यानंतर कोणत्याही शिक्षकांचे प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून विना पुर्व परवानगीने टाकण्यात येऊ नये. प्रलंबीत वेतन अदा करावयाचे असल्यास प्रथम गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यालयास पत्र द्यावे व जिल्हा कार्यालयाने सदर बाबतीत परवानगी दिल्यानंतरच प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून टाकण्यात यावे. यानंतर विनापरवानगी Broken Period असल्यास सदर देयक Reject करण्यात येईल.


📌Non Govt Deduction हे प्रणाली मध्ये कपात करावे. Income Tax , Co-op Bank , Credit Society , Other Deduction , RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे खातेवर व  निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून  वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code बरोबर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.


📌Paybill Generate केल्यानंतर DDO 1 (मुख्याध्यापक ) यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे. सर्व बदल योग्य झालेबाबत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे. तसेच हार्ड कॉपी देयकासोबत Change Statement , Outer ,Inner , Aquittance . Bank Statement, 7 वा वेतन आयोग फरकाचे विवरण सही व शिक्यासह व ना-देय प्रमाणपत्र तसेच नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र सही व शिक्यासह गटशिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात  10 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत सादर करावे.


📌प्राथमिक शिक्षक यांचे DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकांचा Detail Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून ( Excel file ) तपासून तालुक्याचा लेखाशिर्षनिहाय संकलीत नमुना - 26 तयार करावा व वेतन फरकाचे विवरण तयार करावे. देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये सर्वात वर वेतन फरकाचा नमुना , संकलीत नमुना - 26 , Detail Abstract Report ची प्रिंट, Bank Statement दिलेल्या फॉरमॅट मध्ये, 7 वा वेतन आयोग फरकाचे विवरण सही व शिक्यासह, ना-देय प्रमाणपत्र , GPF Shedule याप्रमाणे तयार करून  पंचायत समिती स.ले.अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती लेखा विभागास 13 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत सादर करावे.


📌पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व शाळांची DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक 18 ऑक्टोबर 2023 ला सायंकाळी 05.00 वाजेपर्यंत DDO 3 ( शिक्षणाधिकारी ) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.


📌पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व प्राथमिक शाळांची देयकांच्या हार्ड कॉपी दिनांक 18 ऑक्टोबर 2023 ला लेखा शाखा , शिक्षण विभाग (प्राथमिक) , जिल्हा परीषद बुलडाणा येथे नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, वेतन फरकाचा तक्ता (नाव वाढविले असेल किंवा कमी केले असेल त्यांचे नावासह), संकलीत नमुना - 26 , बँक यादी तसेच GPF Shedule, 7 वा वेतन आयोग फरकाचे विवरण सही व शिक्यासह, ना-देय प्रमाणपत्र , याप्रमाणे तसेच हायस्कूल बाबतीत नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, शालार्थ प्रणालीमधील change Statem दर कराव्या.


📌दिनांक 18 ऑक्टोबर 2023 ला ज्यांची स्वाक्षरीसह देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं.समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO- 1 व DDO- 2 यांची राहील.

            


मा.शिक्षणाधिकारी (प्राथ)

जिल्हा परीषद  


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏


Post a Comment

2 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.