शालार्थ वेतन अपडेट - एप्रिल 2023 चे देयके सादर करताना प्राधान्याने करावयाच्या बाबी..

एप्रिल २०२३ चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.


  ज्या कर्मच्या-यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे एप्रिल २०२३ चे वेतनामधून नियमीत NPS कपात करण्यात यावी. जे NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.

 • ज्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही PRAN Number मिळालेला नाही त्यांचे माहे एप्रिल २०२३ चे वेतन मागविण्यात येऊ नये. यापुर्वी सुचना देऊनसुद्धा अद्यापही कर्मचान्यांचे PRAN Number काढण्यात आलेले नाहीत. NPS कपात ही ऐच्छिक नसून अनिवार्य कपात आहे व सदर कपात करण्याची जबाबदारी संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांची आहे. त्यामुळे या नंतर ज्या शाळेतील NPS कर्मचान्याची NPS कपात वेतनामधून होणार नाही. त्या शाळेचे देयक जिल्हास्तरावर स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. ज्या कर्मचान्यांचे नियमीत वेतनामधून NPS / GPF यापैकी कुठलीच कपात होत नसेल, अशा बाबतीत यानंतर भविष्यात कोणताही पेचप्रसंग निर्माण झाल्यास त्यासाठी संबंधीत मुख्याध्यापक व गटशिक्षणाधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. तर Income Tax TDS कपात ही नियमाप्रमाणे कपात करण्यात यावी (सन २०२२-२३ मध्ये कर्मचान्यास पडलेला एकूण आयकर (TDS बजा जाता) / १० याला १०० च्या पटीत ) अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी. या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे की बन्याच कर्मचान्यांचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आयकर भरावा लागतो यापुढे असे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.


 देयक Forward केल्यानंतर एकाही शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत आपले शाखा बदल करू नये याबाबत अधिनस्त सर्व शिक्षकांना आपले स्तरावरून सूचित करण्यात यावे. वारंवार सूचना

देऊनसुद्धा शिक्षक आपले शाखा बदल करत आहेत व त्यामुळे वेतन जमा होण्यास अडचणी होत आहेत.


Non Government मधील Other Recovery या Tab चा उपयोग करण्यात येऊ नये. Other Recovery मधील सर्व कपाती या Other Deduction मध्ये टाकण्यात याव्या.


 शालार्थ प्रणालीमध्ये झालेल्या नवीन बदलानुसार यानंतर BASIC, 7PCDAHRA,TA NPS_ALLOW या व्यतीरीक्त सर्व Tab या बंद करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे यापुर्वी ज्या केंद्रप्रमुखांचा Leave TA यामध्ये TA देण्यात येत होता तो देयकामध्ये येणार नाही. या कार्यालयामार्फत वारंवार सूचना देऊनसुद्धा Leave TA मधून सदर TA दिल्यामुळे माहे मार्च 2023 चे देयकामध्ये काही केंद्रप्रमुख यांना TA देवकामध्ये आलेला नाही.


 सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामधील प्रलंबीत असलेले वेतन हे सन २०२३-२४ मध्ये शालार्थ प्रणालीमधून अदा करणे शक्य होणार नाही. 


 यानंतर कोणत्याही शिक्षकांचे प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून विना पूर्व परवानगीने टाकण्यात येऊ नये, प्रलंबीत वेतन अदा करावयाचे असल्यास प्रथम गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यालयास पत्र द्यावे व जिल्हा कार्यालयाने सदर बाबतीत परवानगी दिल्यानंतरच प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून टाकण्यात यावे. यानंतर विनापरवानगी Broken Period असल्यास सदर देयक Reject करण्यात येईल.


 Non Govt Deduction हे प्रणाली मध्ये कपात करावे. या महिन्यापासून Income Tax Co-op Bank Credit Society Other Deduction RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे खातेवर व निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code बरोबर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.


 Paybill Generate केल्यानंतर DDO १ (मुख्याध्यापक) यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे. सर्व बदल योग्य झालेबावत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे. तसेच हार्ड कॉपी देयकासोबत Change Statement, Outer Inner Aquittance Bank Statement, महागाई भत्ता फरकाचे Statement व नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र तसेच आयकर विवरणपत्र सही व शिक्यासह गटशिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात २६ एप्रिल २०२३ पर्यंत सादर करावे.


 प्राथमिक शिक्षक यांचे DDO २ (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकांचा Detail Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून ( Excel file ) तपासून तालुक्याचा लेखाशिर्षनिहाय संकलीत नमुना २६ तयार करावा व वेतन फरकाचे विवरण तयार करावे. देवकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये सर्वात वर वेतन फरकाचा नमुना संकलीत नमुना २६ Detail Abstract Report ची प्रिंट, Bank Statement दिलेल्या फॉरमॅट मध्ये GPF Shedule याप्रमाणे तयार करून पंचायत समिती स.ले.अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती लेखा विभागास २७ एप्रिल २०२३ पर्यंत सादर करावे.


पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व शाळांची DDO २ (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक २७ एप्रिल २०२३ ला सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत DDO ३ ( शिक्षणाधिकारी ) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.


 पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व प्राथमिक शाळांची देयकांच्या हार्ड कॉपी दिनांक २८ एप्रिल २०२३ ला लेखा शाखा शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जिल्हा परीषद बुलडाणा येथे नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, वेतन फरकाचा तक्ता (नाव वाढविले असेल किंवा कमी केले असेल त्यांचे नावासह), संकलीत नमुना -२६ बँक यादी तसेच GPF Shedule, याप्रमाणे तसेच हायस्कूल बाबतीत नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, शालार्थ प्रणालीमधील change Statement Outer Inner, Aquittance Bank Statement याप्रमाणे गटशिक्षणाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीसह सादर कराव्या.

दिनांक २८ एप्रिल २०२३ ला ज्यांची स्वाक्षरीसह देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं. समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO - १ व DDO- २ यांची राहील.


शिक्षणाधिकारी (प्राथ) जिल्हा परीषद बुलडाणा.
वरील आदेश संपूर्ण पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.


Download


नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhaoनवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏 

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.