शालार्थ वेतन महत्त्वाचे - माहे फेब्रुवारी 2023 वेतनदेयकाबाबत सूचना व वेळापत्रक

 शालार्थ वेतन महत्त्वाचे


माहे फेब्रुवारी 2023 वेतनदेयकाबाबत सूचना व वेळापत्रक


प्रति

१ ) गटशिक्षणाधिकारी.

पंचायत समिती , …………  ( सर्व )

२) मुख्याध्यापक जि प माध्यमिक हायस्कूल (सर्व)

विषय - माहे फेब्रुवारी-2023 चे  शालार्थ वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही बाबत.


संदर्भ :-१)  मा . शिक्षण आयुक्त , पुणे यांचे  आदेश  क्र. आशिका /२०२२/वेतन/ क्रुतिगट -५/२६७४ दि. ०५ मे २०२२.

२) मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव  महाराष्ट्र शासन आदेश क्र संकिर्ण -२०२२ /प्र.क्र.२५४/आस्था-१४. दि. 26/05/2020.

३) मा.शिक्षण उपसंचालक(प्राथ.) यांचे पत्र क्र प्राशिसं/2022-23/वेतन अंदाज/201/4823 दि.21/11/2022.


                        उपरोक्त संदर्भिय  विषयान्वये सुचित करण्यात येते की, माहे  जानेवारी 2023 ची  सर्व हेड ची     देयके जिल्हा स्तरावरून  Approve करण्यात आलेली आहेत


       जानेवारी 23 चे शालार्थ वेतन  देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.


📌 1) ज्या कर्मच्याऱ्यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची वेतनामधून नियमीत NPS कपात करण्यात यावी.


📌 2) व्यवसाय कर हा माहे फेब्रुवारी 23 मध्ये आपोआप 300 रु कपात झाल्याबाबत खात्री करावी.


📌 3) समूह अपघात विमा मध्ये सुधारित शासन निर्णय दि 24 जानेवारी 23 अन्वये 15 लाख रु वाढ करण्यात आली असून वार्षिक वर्गणी 450 रु GST 81 रु एकूण कपात 531 रु संमतीपत्र भरून घेऊन कपात करण्यात यावी.


📌  4) प्राथमिक शिक्षक (लेखाशिर्ष 22020173)    यांचे महागाई भत्ता फरक  वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. मभावा-1322/प्र.क्र.17/सेवा-9 दिनांक 10-01-2023 नुसार महागाई भत्ता फरक 4% (34% वरून 38 %) प्रमाणे 6 महिनेकरीता (जुलै 2022 ते डिसेंबर 2022 पर्यंत) याप्रमाणे अचूक विवरण तयार करून फरकाची एकूण रक्कम Non Computational Dues and Deduction_Allowances या  Path चा उपयोग करून DA Arrears या Tab मध्ये नोंदवावी.

बेसिक अरिअर्स वर कोणीही महागाई भत्ता फरक टाकण्यात येऊ नये.


📌 5) आंतरजिल्हा बदलीचे रुजू झालेल्या शिक्षक यांचे NPS खाते शिफ्टिंग झाल्याबाबत खात्री करूनच देयके फॉरवर्ड करावे.


📌 6) प्रत्येक शिक्षक कर्मचारी यांचे वेतनाचा खाते क्रमांक व IFSC Code शालार्थ प्रणालीमध्ये अचूक नोंद असल्याची खात्री Bank Statement वरून करण्यात यावी. शालार्थ CMP टॅब वरून शिक्षकांचे खाते व्हेरिफाय करण्यात यावे. शालार्थ CMP प्रणाली द्वारे वेतन थेट शिक्षक यांच्या खात्यात वेतन होणार असल्याने सदर कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी.📌 7) शालार्थ प्रणाली मध्ये झालेल्या नविन बदलानुसार आपण यापुर्वी Save केलेल्या Non Gevernment Deduction ( Credit Society , CO-Operative Bank , LIC , Other Deduction , Other Recovery & RD ) या कपाती त्या ठिकाणी यापुर्वी आपण नोंदविलेल्या आहेत त्या तशाच दिसतील परंतु त्यांना परत Save करावे. अशा पद्धतीने न केल्यास Aquitance Roll आणि Bank Statement मध्ये तफावत दिसेल.


📌 8) जिल्हा स्तरावरून DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून ( Excel file )   तपासून  बरोबर असलेली देयकेच जिल्हा स्तरावर फॉरवर्ड करणेबाबत वारंवार सुचना देण्यात येऊनही काही पंचायत समिती देयके न तपासताच सादर करत असलेबाबतची बाब या कार्यालयाचे निदर्शनास आली आहे. तरी याद्वारे आपणास पुन:श्च सुचित करण्यात येते की , ऑनलाईन देयके पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून ( Excel file )   तपासून  बरोबर असलेली देयकेच जिल्हा स्तरावर फॉरवर्ड करण्यात यावी.📌 9) Paybill Generate केल्यानंतर DDO 1 यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे सर्व बदल योग्य झालेबाबत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे.


📌 10) वारंवार सुचना देण्यात येऊनही काही पंचायत समिती देयके न तपासताच सादर करत असलेबाबतची बाब या कार्यालयाचे निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे यानंतर त्रुटीची देयके कोणतीही पुर्व सुचना न देता जिल्हा कार्यालयाकडून Reject करण्यात येतील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. वरील दिलेल्या सुचनांचे पालन करूनच DDO 1 (मुख्याध्यापक) यांनी देयक शालार्थ प्रणाली मध्ये जनरेट करून  दिनांक 23 फेब्रुवारी 2023 सकाळी 11वाजे पर्यंत DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन  फॉरवर्ड करावीत.


DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके पंचायत समिती  स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून ( Excel file )   तपासून  बरोबर असलेली देयके दिनांक 24 फेब्रुवारी 2023 सकाळी 11वाजे पर्यंत DDO 3 ( शिक्षणाधिकारी ) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.


दिनांक 24 फेब्रुवारी 2023 सकाळी 11 वाजे पर्यंत ज्यांची देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ  त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं.समिती / हायस्कूल चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO- 1 व DDO- 2 यांची राहील.


उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र 3 मधील मुद्दा क्र 3 नुसार देयकाबाबत कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. त्यामुळे प्रथम प्राधान्याने ज्यांचे देयक येईल त्यांचे वेतन होईल.


अत्यंत महत्त्वाची अतिरिक्त सूचना.


1)शालार्थ वेतन प्रणाली अंतर्गत सर्व शिक्षक यांचे खाते व्हेरिफाय केल्याबाबत प्रमाणपत्र लेखाशीर्ष निहाय अहवाल तात्काळ शिक्षण विभागात सादर करावा.

2)  माहे फेब्रुवारी 22 चे वेतन हे एप्रिल 22 मध्ये अदा करण्यात आले.या दोन तालुक्याचे प्राथमिक शिक्षक यांचे GPF शेड्युल  सादर करावे.


त्यासोबतच माहे सप्टेंबर 2022 ते जानेवारी 2023 पर्यंत चे प्राथमिक शिक्षक यांचे शेड्युल अद्यापही ज्या पंचायत समितीने सादर केले नाही त्या त्वरित सादर करावे.

आदेशानव्ये

शिक्षणाधिकारी (प्राथ.)

जिल्हा परिषद, यवतमाळनियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhaoनवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏
Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.