चला शिकूया इंग्रजी भाषा मराठी माध्यमातून अंतर्गत Tenses - Future Continues/Progressive Tense चालू/अपूर्ण भविष्यकाळ वाक्यरचना

 चला शिकूया इंग्रजी भाषा मराठी माध्यमातून अंतर्गत 

 Future Continues/Progressive Tense 

चालू/अपूर्ण भविष्यकाळ वाक्यरचना


भविष्यकाळात क्रिया घडत असेल किंवा अपूर्ण असेल हे दर्शविण्यासाठी वाक्यात अपूर्ण/चालू भविष्यकाळ वापरला जातो.


क्रिया भविष्यकाळात आहे हे दर्शविण्यासाठी भविष्यकाळातील सहाय्यकारी क्रियापदे shall व will ही वापरली जातात.व त्या नंतर be चे मुळ रुप be वापरले जाते.

प्रथम पुरुषी सर्वणामांसमोर shall हे सहाय्यकारी क्रियापद वापरले जाते तर इतर कर्त्यांसमोर will हे सहाय्यकारी क्रियापद वापरले जाते.

क्रिया अपूर्ण आहे, चालू आहे हे दर्शविण्यासाठी मुख्य क्रियापदाला ing प्रत्यय लावण्यात येतो.


For example...


जर आपण future progressive tense चे सूत्र तयार करायला गेलो तर ते पुढील प्रमाणे होइल


S + Shall/will + be + mv+ing + o + c + .


उदा.


१)मी दूध पित असेल.

1)I will be drinking water.


२)प्रमोद बस ने कार्यालयात जात असेल.

2)Pramod will be going to office by bus.


३)सर्व विद्यार्थी गाणे गात असेल.

3)All students will be singing song.


काही विद्यार्थी अभ्यास करत नसतील.

Some students will not be studying.


वरील पहिल्या वाक्यात drink ला ing प्रत्यय लागला आहे.
१)मी दूध पित असेल का?

1) Will I be drinking water?


२)प्रमोद बस ने कार्यालयात जात असेल का?

2) Will Pramod be going to office by bus?३)सर्व विद्यार्थी गाणे गात होते का?

3) Will all students be singing song?


वरील वाक्य ही प्रश्नार्थक वाक्य आहेत..


 महत्वाचे... 

क्रियापदाला ing प्रत्यय लावतांना जर क्रियापदाचा शेवट व्यांजनाने झाला तर त्यानंतर लगेच लागून ing प्रत्यय लागतो.


उदा. Drink - drinking, sing - singing

क्रियापदाचा शेवट e ने झाला तर e वगळून त्या क्रियापदाला ing प्रत्यय लागतो.

उदा. Make - making, take - taking, bake - baking etc.
विद्यार्थ्यांसाठी सूचना..

वरीलप्रमाणे अपूर्ण भूतकाळातील वाक्य तयार करून पहा. व केलेली वाक्य अपल्या शिक्षकांना दाखवा अथवा मला फोटो काढून 9765486735 या whatsapp नंबर वर मेसेज करून पाठवा.


सर्व tenses सविस्तर शिकण्यासाठी नियमीत भेट द्या pradipjadhao.com ला..


किंवा Google search करा pradipjadhao.comhttps://youtube.com/c/pradipjadhaoधन्यवाद!

Post a Comment

1 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.