वेतनासाठी खाते उघडण्यासाठी बँक निवडण्याचा अधिकार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा!

 महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक 19 डिसेंबर 2023 रोजी खाजगी अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन बँक खात्याबाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत. 


शासकीय/निमशासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन बँक खात्याशी संलग्न अशा अपघात विमा विषयक लाभ आधारीत योजना विविध बँकाकडून राबविण्यात येत आहेत. वेतन खात्याशी संलग्न असणाऱ्या अपघात विमा विषयक विविध योजना अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक फायद्याच्या आहेत. त्याकरीता बँकाकडून कोणतेही वेगळे शुल्क आकारले जात नाही. त्यामुळे काही राष्ट्रीयकृत बँकाकडून प्राप्त State Government Salary Package (SGSP) अंतर्गत विमा योजनांचा लाभ मिळण्यासंदर्भात अधिकारी/कर्मचारी यांना वित्त विभागाने शासन परिपत्रक दिनांक ८/१०/२०२० अन्वये अवगत केलेले आहे.

तसेच बृहन्मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदानाबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. २०३९/२०१७ व रिट याचिका क्र. १७५/२०१८ झाल्या होत्या. सदर याचिकांमध्ये दि. ९.२.२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये शाळा व शाळामधील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांचे वैयक्तिक खाते अन्य बँकेत उघडण्याचे स्वातंत्र्य राहील, अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

उपरोक्त बाब मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना अवगत करण्याची बाब विचाराधीन होती.


शासन परिपत्रक -

वित विभागाच्या दिनांक ८/१०/२०२० च्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीयकृत बँकाकडून प्राप्त State Government Salary Package (SGSP) अंतर्गत अपघात विमा योजनेच्या विविध लाभाबाबत माहिती दिलेली आहे. सदर माहिती खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या दि. ९.२.२०१८ रोजीच्या आदेशानुसार मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन बैंक खाते त्यांच्या इच्छेनुसार राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा कोअर बँकिंग असलेल्या अन्य बँकेत उघडण्याचे स्वातंत्र्य राहील.

२. तसेच आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी यांचे मेन पुल अकाऊंट (पार्किंग अकाऊंट) वित्त विभागाने मान्यता दिलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा अन्य बँकेत उघडावे.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२२०१११३१५९१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


(तुषार महाजन) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन
वरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील वर क्लिक करा. 

Download


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.