YCMOU B Ed Documents Verification Update - वाय सी एम ओ यु बीएड प्रवेश कागदपत्र पडताळणी यादी, वेळापत्रक व सूचना

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात सेवांतर्गत बीएड ऑनलाईन प्रवेश अर्जानुसार विभागीय केंद्रावर कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक व सूचना पुढीलप्रमाणे.


बी.एड. शिक्षणक्रमाच्या सन २०२३-२५ या तुकडीचे विभागीय केंद्र कागदपत्र पडताळणी समिती जिल्हानिहाय नियोजन तक्ता


(उमेदवारांनी ज्या जिल्हयातून अर्ज केला आहे त्या जिल्ह्याच्या प्रवेशअर्ज पडताळणीसाठीच्या नियोजित तारखेला सकाळी ठीक 10.00 वाजता त्या जिल्ह्याच्या विभागीय केंद्रावर उपस्थित राहावे.)


कागदपत्र पडताळणीसाठी आपल्या जिल्ह्याची संपूर्ण यादी डाऊनलोड करून त्यामध्ये आपला यादीतील क्रमांक शोधण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.


https://ycmoubed.digitaluniversity.ac/StaticPages/frmDistrictWiseGeneralList.aspx?did=305

 

कागदपत्र पडताळणीसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना पुढीलप्रमाणे.


बी.एड. प्रवेशेच्छूक अध्ययनार्थीना प्रवेश अर्ज कागदपत्र पडताळणी संदर्भातील सूचना


नमस्कार,


सर्व बी. एड. प्रवेशेच्छुकांना कळविण्यात येते की, आपण Online भरलेल्या माहितीच्या आधारे उमेदवारांच्या जिल्हानिहाय कागदपत्र पडताळणी याद्या (Documents Verification List) संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. ज्या जिल्हयातून आपण अर्ज केला आहे त्या जिल्ह्याच्या प्रवेश अर्ज पडताळणीसाठी दिलेल्या नियोजित तारखेला आपण सर्व मूळ कागदपत्रांसह एक सेट छायाकिंत प्रतीसह सकाळी ठीक 10.00 वाजता जिल्ह्याच्या विभागीय केंद्रावर उपस्थित राहावे.


दिव्यांग उमेदवारांना स्वतः उपस्थित राहता येत नसल्यास अन्य व्यक्तीला तसे अधिकार पत्र देऊन


आपल्या कागदपत्रांसह अर्ज पडताळणी करिता संबंधित विभागीय केंद्रावर नियोजित दिवशीच पाठविणे


बंधनकारक आहे. बी.एड. प्रवेश सन २०२३-२५ या तुकडीसाठी अनुभवाची अंतिम तारीख दि. ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. कागदपत्रे पडताळणीसाठी पुढील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे अनिवार्य आहे. 1) बी. एड प्रवेशासाठी Online अर्ज भरलेल्या प्रवेशेच्छुकांनी प्रवेशअर्ज पडताळणीसाठी विभागीय केंद्रावर


नियोजित दिवशी दिलेल्या वेळापत्रकानुसार उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.


2) प्रवेश अर्ज पडताळणीसाठी प्रवेशेच्छुकाने आपला प्रवेश अर्ज भरतेवेळी वापरलेला User Id व Password


आणावा, त्याशिवाय आपल्या अर्जाची पडताळणी होणार नाही. (3) Online प्रवेश अर्जाची पडताळणी केलेलेच प्रवेश अर्ज बी.एड. प्रवेश सन २०२३ २५ साठी पात्र राहतील.


4) विभागीय केंद्रामार्फत बी.एड. प्रवेशअर्ज कागदपत्र पडताळणी (Document Verification) न करणारे उमेदवार सन २०२३- २५ तुकडीच्या प्रवेश प्रक्रियेतून बाद होतील. 5) प्रवेश अर्ज पडताळणी करतांना उमेदवारांनी कागदपत्रे पडताळणी समितीला प्रवेश अर्जात भरलेल्या


माहितीचे मूळ पुरावे सादर करणे बंधनकारक असेल, पुरावे सादर करण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ


दिली जाणार नाही. त्यात कोणत्याही स्वरूपाच्या नवीन माहितीची भर घातली जाणार नाही ह्याची


सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.


6) विभागीय केंद्रावर प्रवेश अर्ज पडताळणी दरम्यान शांतता राखावी. कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ / गोंगाट निर्माण होणार नाही याची काळजी घेवून समितीला पूर्णतः सहकार्य करावे.


(7) कागदपत्र पडताळणी समिती कक्षात फक्त उमेदवारांनाच प्रवेश करता येईल. उमेदवारांशिवाय अन्य


नातेवाईकांना पडताळणी कक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही.

 8) उमेदवारांनी प्रवेश समितीवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव, धमकी, जबरदस्ती, मारहाण, अपशब्द वापर, वाद घालणे, दस्तऐवज चोरी, सरकारी कार्यालयात गोंधळ अथवा अनधिकृत जमाव केल्यास भारतीय दंड संहितेनुसार (IPC) कार्यवाहीस पात्र राहतील याची नोंद घ्यावी.


9) अर्ज पडताळणी शक्यतो यादीत दिलेल्या क्रमाने करण्यात येईल. परिस्थितीनुसार विभागीय केंद्र संचालक


त्यात बदल करू शकतील व तो बदल सर्व उमेदवारांना बंधनकारक असेल.


10) प्रवेश अर्ज कागदपत्रे पडताळणीसाठी समिती असेल. ती समिती प्रत्येक प्रवेशार्थीची वैयक्तिक माहिती, संपर्क माहिती, शिक्षक म्हणून नियुक्ती आदेश, अध्यापनाचा एकूण सेवा अनुभव, शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण इ. तपशीला संदर्भातील सर्व माहिती उमेदवाराने सादर केलेल्या मूळ कागदपत्राच्या आधारे तपासणी करण्यात येईल. त्या संदर्भातील सर्व मूळ कागदपत्रे व एक फोटोकॉपी संच सोबत ठेवावा. फोटोकॉपी संच तुमचा प्रवेश अर्ज तपासणी नंतर तुमच्या Online अर्जासोबत जोडून समितीकडे दप्तरी


ठेवण्यात येईल. अपेक्षित कागदपत्रे


(क) बी. एड. प्रवेश अर्ज कागदपत्र पडताळणी करतांना बी.एड. प्रवेश माहितीपुस्तिकेतील दिलेल्या


महानगरपालिका आयुक्त/गटशिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी / जिल्हा परिषद, प्रशासन अधिकारी / मुख्याध्यापक/ संस्था प्रमुख ह्यांनी प्राथमिक शिक्षकांना दिलेले शिफारस प्रमाणपत्र पडताळणीस येतांना प्रत्येक उमेदवारांनी भरून आणणे अनिवार्य आहे. (माहितीपुस्तिकेतील परिशिष्ट क्र. ६ पाहावे.) (ख) बी. एड. प्रवेश माहितीपुस्तिकेतील दिलेले मेंटॉर प्रमाणपत्र प्रत्येक उमेदवारांनी (शाळेतील वरिष्ठ शिक्षक) प्रवेश पडताळणी वेळी भरून आणणे अनिवार्य आहे. (माहितीपुस्तिकेतील परिशिष्ट क्र. ८ पाहावे.)


(ग) Online संगणकीय मूळ अर्जाची प्रत. (घ) शैक्षणिक पात्रतेचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्रांच्या मूळ व प्रमाणित सत्यप्रती.


(न) प्रवेश अर्जात नोंद केल्याप्रमाणे प्रत्येक विद्यालयातील सुरवातीपासून पुढील सर्व नेमणुकीच्या आदेशांच्या मूळ व प्रमाणित सत्यप्रती अनुभवाचे दाखले.


(त) मागासवर्गीय असल्यास पुढे नमूद केल्याप्रमाणे मूळ प्रत व प्रमाणित सत्यप्रत अनुसूचित जाती (एस.सी.) - जातीचा दाखला


अनुसूचित जमाती (एस.टी.) जातीचा दाखला, जात वैधता प्रमाणपत्र विमुक्त जमाती / भटक्या जाती / इतर मागासवर्गीय / विशेष मागासवगीय (VJ/NT/OBC/SBC) जातीचा दाखला, ऑनलाईन संगणकीय अर्जात नमूद केलेल्या नावाचे


वैध कालावधीचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र. EWS - प्रवर्गाच्या उमेदवारांना शासन नियमानुसार वेळोवेळी निर्देशित केलेली प्रमाणपत्रे / दाखले/ दस्तऐवज.


(ड) जन्मतारखेचा पुरावा दर्शविणारी कोणत्याही प्रमाणपत्राची प्रमाणित प्रत.


(च) | सर्व सेवेचे नेमणूक आदेश, शिक्षणधिकारी / शिक्षण उपसंचालक यांच्या शिक्षक किंवा पदमान्यता


पत्राच्या सुरुवातीपासूनच्या सर्व साक्षांकित प्रती शाळा मान्यतापत्र


(छ) मेंटॉर (वरिष्ठ शिक्षक) मान्यता प्रमाणपत्र (माहितीपुस्तिकेतील परिशिष्ट क्र. ८ पाहावे.)


(ज) शाळा अनुदानित असेल तर वर्षनिहाय शाळा तपासणी अहवालाच्या साक्षांकित प्रती.


(झ) सेवापुस्तिकेतील संबंधित नोंदी. (संपूर्ण सेवापुस्तिकेची साक्षांकित केलेली फोटोकॉपी)


(न) नावात बदल असल्यास नाव बदल पुरावा म्हणून राजपत्र. महत्त्वाचे : आपण नोंदवलेल्या अध्यापन अनुभवाचा पुरावा म्हणून आपली मूळ सेवा पुस्तिका / सेवा ऑर्डर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट इ. पैकी किमान एका मूळ दस्त ऐवजाची प्रत तुमच्याकडे असणे बंधनकारक आहे. समितीला मूळ कागदपत्र तपासताना शंका निर्माण झाल्यास त्या मुद्यासंदर्भात दुसन्या पुराव्याची


मागणी समिती करेल. त्यावेळी तात्काळ तुम्ही तो सादर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मूळ सेवा पुस्तिका व सेवा आदेशाच्या सर्व प्रती सोबत ठेवाव्यात.


11) आरक्षणाचा फायदा घेणाऱ्या विद्यार्थ्याकडे शासन नियमानुसार जातीचा दाखला, जात वैधता व ना सायस्तर (नॉन क्रिमीलेअर) दाखला इ. शासन नियमानुसार आवश्यक ते दस्तऐवज असणे बंधनकारक आहे.


12) सामाजिक आरक्षणासंदर्भात लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्याकडे खालीलप्रमाणे पुरावे असावे. दिव्यांग : दिव्यांग असल्याबाबतचे शासन निर्णयानुसार सक्षम अधिकान्याचे प्रमाणपत्र,


प्रकल्पग्रस्त जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी / सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांचे प्रमाणपत्र, परंतु


त्या प्रमाणपत्रात उमेदवाराचे नाव असणे आवश्यक.


• आपत्तीग्रस्त उपविभागीय अधिकारी / तहसीलदार यांचे प्रमाणपत्र परंतु त्या प्रमाणपत्रात उमेदवाराचे


नाव असणे आवश्यक.


• स्वातंत्र सैनिक पाल्य सैनिकाची पत्नी / मुलगा / अविवाहित मुलगी यांनी स्वातंत्र्यसैनिकाच्या ओळखपत्राची प्रत व पाल्याच्या नातेसंबंधाचा पुरावा.


• आजी/माजी सैनिक पाल्यः सैनिकाची पत्नी / मुलगा / अविवाहित मुलगी यांनी जिल्हा सैनिक बोर्डाचे


प्रमाणपत्र आवश्यक. नातेसंबंधाचा पुरावा आवश्यक, डिस्चार्ज पुस्तक आवश्यक. • विधवा महानगरपालिका / नगरपालिका / ग्रामपंचायत यांच्याकडून प्राप्त झालेले पतीचे मृत्यू : प्रमाणपत्र.


घटस्फोटीता विवाहनोंदणी दाखला किंवा न्यायालयाचे घटस्फोटाबाबतचे आदेश किंवा मुस्लिम


महिलांच्या बाबतीत नियमाप्रमाणे निकाह लावणारे काझी / इमामांचे स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र. ते प्रमाणपत्र नोटरी करून मराठी भाषेत भाषांतर करून आणणे आवश्यक. गोवा, बेळगाव, बिदर हा मराठी भाषिक प्रदेश असल्याने या उमेदवारांनी नियुक्ती आदेश व


अनुभवाचे दाखले हे मराठी/ हिंदी / इंग्रजीत आणावे व त्यावर संबंधित अधिकारी / मुख्याध्यापकाची सही व शिक्का आणणे अनिवार्य आहे. प्रवेश अर्ज पडताळणी वेळी वरील मूळ व साक्षांकित (Attested) प्रमाणपत्र आधारे आपल्या प्रवेश अर्जातील माहितीची सत्यता पडताळून पाहण्यात येईल. त्यामुळे उपरोक्त आवश्यक ती कागदपत्रे तुमच्या जवळ नसल्यास Online प्रवेश अर्जातील माहितीत बदल करण्यात येतील.


13) प्रवेश अर्जाप्रमाणे कागदपत्र पडताळणी झाल्यानंतर पुढील प्रवेशसुचना आणि याचा विद्यापीठ संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील, त्या सूचना पाहणे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करणे उमेदवारांची जबाबदारी राहील.


14) अद्ययावत माहितीसाठी वेळोवेळी विद्यापीठ संकेतस्थळाला भेट देत राहावी व अधिक माहितीसाठी बी.एड. माहितीपुस्तिका वाचावी.


विद्यापीठ संकेतस्थळ: 

http://ycmou.digitaluniversity.ac

संचालक विद्यार्थी सेवा विभाग


संचालक शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.