आंतरजिल्हा बदली करून आलेल्यांना आगाऊ वेतन वाढ देता येणार नाही! मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद

 नांदेड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक एक एप्रिल 2024 रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आंतरजिल्हा बदलीने दुसरा जिल्हा परिषदेमध्ये बदलून गेलेल्या कर्मचाऱ्यास संबंधित जिल्हा परिषदेत आगाऊ वेतन वाढ सहाव्या वेतन आयोगानुसार नाही अशा प्रकारचे निर्देश दिले आहे. आदेश पुढीलप्रमाणे.. 


वाचा :

- १) ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक लोआप्र-२००२/प्र.क्र.६३/आस्था ५, दिनांक ३ ऑक्टोबर २००३.

२) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक वेपुर-१२०९/प्र.क्र.६९/सेवा-९ दिनांक २९ एप्रिल २००९. ३) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र. आवेवा-१००९/प्र.क्र.८७/०९/आठ, दिनांक ०३ जुलै २००९.

प्रस्तावना :-

वाचा मधील अ.क्र. ०१ च्या शासन निर्णयामध्ये, आंतर जिल्हा बदलीने दुस-या जिल्हा परिषदेत बदलून गेलेल्या कर्मचा-यांची सेवा ज्येष्ठता दुस-या जिल्हा परिषदेत शुन्य होत असल्यामुळे त्यांना संबंधित जिल्हा परिषदेत त्यांच्या पूर्वीच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अहवालाच्या आधारे आगाऊ वेतनवाढीसाठी विचार करावयाचा झाल्यास, ग्राम विकास विभागाकडील ३१.१०.१९८९ च्या शासन आदेशानुसार जुन्या व नवीन जिल्हा परिषदेतील संबंधीत कर्मचा-यांची एकाच पदावरील किमान सलग तीन वर्षे सेवा झालेली असावी, तसेच संबंधित कर्मचा-यांच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अभिलेख्यांची प्रतवारी दि. ३१.१०.१९८९ च्या शासन आदेशानुसार असावी. असा उल्लेख आहे.

त्यामुळे आंतरजिल्हा बदलीने प्रस्तुत जिल्हा परिषदेमध्ये आलेल्या कर्मचा-यास आगाऊ वेतनवाढ द्यावी किंवा कसे ? या बाबत निर्णय घेणेकामी खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.


आदेश :-

वाचा मधील अ.क्र.०१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमुद केल्यानुसार आंतरजिल्हा बदलीने बदलुन गेलेल्या कर्मचा-यांची सेवा ज्येष्ठता दुस-या जिल्हा परिषदेत शून्य होत असल्याने त्यांना संबंधित जिल्हा परिषदेत त्यांच्या पूर्वीच्या जिल्हा परिषदेकडील गोपनीय अहवालाच्या आधारे आगाऊ वेतनवाढ देणे बाबतची योजना पाचव्या वेतन आयोगामध्ये अस्तित्वात आहे.

सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिनांक ०१.०१.२००६ पासून शासकीय कर्मचा-यांना सुधारित वेतनश्रेणी देण्यात आली असुन वेतनसुधारणा समितीच्या शिफारशीनुसार एक अथवा दोन आगाऊ वेतनवाढ देण्याची प्रचलित योजना बंद करण्यात आलेली आहे.

सबब ज्या कर्मचा-यांची नियुक्ती सहाव्या वेतन आयोग लागु झाल्यानंतर म्हणजेच दिनांक ०१.०१.२००६ नंतर झालेली आहे व ते सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर आंतरजिल्हा बदलीने नांदेड जिल्हा परिषदेमध्ये उपस्थित झालेले आहेत. अशा कर्मचा-यांना आगाऊ वेतनवाढ अनुज्ञेय ठरत नाही. त्यामुळे उक्त वाचा मधील अ.क्र. ०१ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देऊन अशा प्रकारची आगाऊ वेतनवाढ देण्यात येवू नये.

सदरचे परिपत्रक आपले अधिनस्त सर्व खाते प्रमुख, कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणावे.


प्रतः- माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी..


१) प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रना जि.प.नांदेड. २) सर्व खाते प्रमुख जिल्हा परिषद, नांदेड. ३) सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नांदेड. ४) निवड नस्ती आस्था-रक साप्रवि जि.प.नांदेड.


(मिनल करनवाल, भा.प्र.से.) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 जिल्हा परिषद नांदेड.


राज्य शासनाने आंतरजिल्हा बदली करून गेल्यानंतर एक वेतन वाढ देण्याबाबतचा शासन निर्णय रद्द केला आहे का अशी माहिती ग्राम विकस मंत्रालयाला माहिती अधिकारात विचारल्यानंतरसदर आदेश रद्द झाला नसल्याबाबत माहिती मिळाली व त्यानुसार सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये आंतर जिल्हा बदली करून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक आगाऊ वेतन वाढ मिळवण्याबाबत हालचालीस झाल्या होत परंतु सदर आदेशामुळे कर्मचाऱ्यांचा भ्रमनिरास होऊ शकतो.

अर्थात कर्मचारी या विरोधात न्यायालयात दाद मागू शकतात.


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏 

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.