राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतच्या दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करणारा शासन निर्णय मूळ शासन निर्णयासह.👇

 महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतच्या दिनांक एक एप्रिल 2010 रोजीच्या शासन निर्णयात दिनांक 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने पुढील प्रमाणे सुधारणा केल्या आहेत.


शासन निर्णय क्रमांक: वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१ एप्रिल, २०१०

Download


प्रस्तावना -

वित्त विभागाच्या क्रमांकः वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (ब) (३) वगळण्याचे आणि परिच्छेद क्रमांक २ (क) (१) मध्ये सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. सदर प्रकरणी उपरोक्त नमूद शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.


शासन शुद्धीपत्रक -


१. वित्त विभागाच्या क्रमांक: वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ (ब) (३) "विवक्षित सेवाकालावधीनंतर, संबंधित पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदारीत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचनेचा (Non functional pay structure) मंजूर करण्यात आलेला / येणारा लाभ हा या योजनेखालील पहिला लाभ समजण्यात येईल. उदा. मंत्रालय/विधानमंडळ सचिवालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांना चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर देण्यात येत असलेली अकार्यात्मक वेतनसंरचना" हा परिच्छेद पूर्णतः वगळण्यात येत आहे.


२. तसेच, वित्त विभागाच्या क्रमांक: वेतन-११०९/प्र.क्र.४४/सेवा-३, दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २(क) (१) मधील "तथापि, या योजनेतील पहिला लाभ म्हणून ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर करण्यात आली आहे त्या पदाला विवक्षित सेवाकालावधीनंतर, त्या पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांत वाढ न होता, अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येत असेल तर ती अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतनसंरचना दुसरा लाभ म्हणून मंजूर करण्यात येईल." हे वाक्य वगळण्यात येत आहे.


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२११८३६४६०००५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


(वि. अ. धोत्रे) उप सचिव, महाराष्ट्र शासनवरील संपूर्ण शासन आदेश पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खालील Download वर क्लिक करा.

Download


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.