Shalarth Vetan December 2023 Update - माहे डिसेंबर 2023 चे शालार्थ वेतन देयके सादर करतांना करावयाची कार्यवाही

 शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी दिनांक ६ डिसेंबर 2023 रोजी शालार्थ वेतन माही डिसेंबर 2023 वेतन देयक की सादर करताना करावयाच्या कार्यवाही बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.माहे नोव्हेंबर 2023 ची सर्व प्राथमिक / माध्यमिक शाळांची देयके जिल्हा स्तरावरून Approve करण्यात आलेली आहेत.

डिसेंबर 2023 चे देयक सादर करावयाचे वेळापत्रक

DDO-1 (मुख्याध्यापक) यांनी DDO-2 कडे देयक फॉरवर्ड करणे 13 डिसेंबर 2023

DDO-2 ने शालार्थ प्रणालीतून देयक 101)0-3 कडे फॉरवर्ड करणे 15 डिसेंबर 2023


डिसेंबर 2023 चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या,

उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र.१ नुसार मा. उपसचिव शालेय शिक्षण क्रीडा विभाग यांचे निर्देशानुसार 9 जिल्हा परिषद शिक्षकांचे माहे सप्टेंबर चे वेतन सीएमपी प्रणाली करण्याचं निर्देश देण्यात आले होते, त्यानुसार माहे सप्टेंबर में चेतन सीएमपी प्रणाली करण्यात आले, यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या यावतीत माहे डिसेंबर २०२३ चे वेतन सीएमपी प्रणाली द्वारे थेट कोषागार कार्यालयातुन शिक्षकांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत आदेश निर्गमित होणार असल्याने सर्व मुख्याध्यापकांनी आपल्या अधिनस्त शिक्षकांचे वेतनाचे खाते व अशासकीय कपातीची खाते यांचे खाते क्रमांक व IFSC कोड योग्य असल्यावाचत खात्री करावी व त्यानंतरच देयके शालार्थ प्रणाली मध्ये तयार करण्यात यावे. चुकीचे खाते क्रमांक मॅप झाल्यामुळे रक्कम इतरत्र गेल्यास सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक यांची राहील याची नोंद घ्यावी.

अशासकीय कपाती या गट विकास अधिकारी यांच्या मार्फत प्रचलीत पदधतीने सर्वाधत संस्थाना पाठविण्यात याच्यात. शालार्थ SBI CMP अनुषंगाने शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंनतर पायावत स्वतंत्र खाते काढणं बादत कळविण्यात येईल, माहे डिसेंबर 2023 च्या वेतनासोक्त वाढीव महागाई भत्ता 46% वाढ झाल्याबावत खात्री करावी.

* तसेच माहे जूले 23 ते नोव्हेंबर 23 (5 महीने) या कालावधीचा 4% महागाई भत्ता चकवाकी फरक IDA अरिअर्स या टॅव मध्ये काढण्यात यावा, महागाई भत्ता यकबाकी पेक्षा जदा रक्कम आढळल्यास देयके रोजेक्ट करण्यात येइल.

* NPS योजना लागू असलेल्या सर्व शिक्षकांच्या बाबतीत DA अरि असं च्या 10% टक्के रक्कम NPS DA अरि असं या टॅप मध्ये कपात करण्यात यावी. ही सुचना ज्या शिक्षकांना PRAN क्रमांक मिळाला आहे त्यांची अनिवार्यरित्या 10% टक्के DA अरिअर्स मधुन कपात करण्यात यावी.

ज्या कर्मव्यायऱ्यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे डिसेंबर 2023 चे वेतनामधून नियमोत NI'S कमान करण्यात यावा,

NPS या महिन्यात संवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये, ज्या शिक्षक यांची GPF कपात आहे ते संवानिवृत्त होत असल्यास 3 महिने आधी GPF कपात चंद करण्यात याथी ज्या कर्मधान्यांना विन विभाग जि.प. यवतमाळ कडून GPF क्रमांक मिळालेला नाही त्यांचे (१ कपात करण्यात येऊ नये.

* मुख्याध्यापकांनी आपले शाळेवर कार्यरत प्रत्येक शिक्षकांचे वेतनाचे खाते हे शालार्थ प्रणालीमधीन bank statement यावरून पुन्हा एकदा तपासून घ्यावेत. एखाद शिक्षकांचे वेतन हे दुसन्याच एखाद शिक्षकांचे / मयत शिक्षकांचं / सेवानिवृत्त शिक्षकांचे किया इतर एखाद वेगळ्याच खातेवर तर वर्ग होत नाही ना! यायावत स्वतः खात्री करावी.

* Income Tax TDS कपात हो नियमाप्रमाणे कपात करण्यात यावी. (सन 2022-23 मध्ये कर्मचान्यास पडलेला एकूण आयकर (TDS वजा जाता) / 10 याला 100 च्या पटीत) अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी, या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे को धन्याच कर्मचा-यांचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आपकर भरावा लागतो यापुढे असे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

* देयका Forward केल्यानंतर एकाही शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत आपले शाखा बदल करू नये यायावत अधिनस्त सर्व शिक्षकांना आपले स्तरावरून सुचित करण्यात यावे, वारंवार सुचना देऊनसुद्धा शिक्षक आपले शाखा बदल करत आहेत व त्यामुळे येतन जमा होण्यास अडचणी होत आहेत.

* शालार्थ प्रणालीमध्ये झालेल्या नवीन बदलानुसार यानंतर BASIC, 7PCDA, HRA, TAI NPS ALLOW या व्यतोरीकल गर्य Tab या बंद करण्यात आलेल्या आहेत.

• यानंतर कोणत्याही शिक्षकांचे प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून विना पूर्व परवानगीने टाकण्यात येऊ नये, प्रलंवीत वेतन अदा करावयाचे असल्यास प्रथम गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यालयास पत्र द्यावे व जिल्हा कार्यालयाने सदर वाक्तीत परवानगी दिल्यानंतरच प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून टाकण्यात यावे, यानंतर विनापरवानगी Broken Period असल्यास सदर देयक Reject करण्यात येईल, Non Govt Deduction हे प्रणाली मध्ये कपात करावे, या महिन्यापासून Income Tax. Co-op Bank. Credit Society.

Other Deduction. RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गट विकास अधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे खातेवर व निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code यरोवर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.

• प्राथमिक शिक्षक यांचे DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारो) यांचे लांगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकांचा Detail Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून ( Excel file) तपासून तालुक्याचा लेखागिनिहाय संकलीत नमूना तयार करावा. देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये, संकलीत नमुना-Detail Abstract Report ची प्रिंट, GPF Shedule याप्रमाणे तयार करून पंचायत समिती स.ले. अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीसह शिक्षण विभाग जि.प.लेखा विभागास 20 डिसेंबर 2023 पर्यंत सादर करावे.

सर्व शाळांची DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लांगोन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक 15 डिसेंबर 2023 ला सकाळी 11.00 वाजेपर्यंत DDO 3 ( शिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी. * दिनांक 15 डिसेंबर 2023 ला ज्यांची देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील,

अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणान्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसंच चिलंवाने प्राप्त होणान्या पं, समिती चे वेतनास विलंय झाल्यास त्याची सर्वस्वो जवाबदारी संबंधीत (D)O- DDO-2 यांची राहील,

* माहे ऑक्टोबर व नोव्हेंबर 2023 चे प्राथमिक शिक्षक यांचे GPF Shedule ज्या पंचायत समिती ने सादर केले नाही त्यांनी तात्काळ सादर करावे, अन्यथा सबंधीत पंचायत समितीचे माहे डिसेंबर 23 थे देयके संकलीत करण्यात येणार नाही.


शिक्षणाधिकारी (प्राथ.)

जिल्हा परिषद, यवतमाळ


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.