वेतन अपडेट - माहे मार्च 2023 चे वेतन देयके सादर करताना करावयाची कार्यवाही बाबत शिक्षणाधिकारी यांचे आदेश

 माहे मार्च 2023 चे वेतन देयके सादर करताना करावयाची कार्यवाही बाबत शिक्षणाधिकारी यांचे आदेश.


दिनांक 12 एप्रिल 2023 च्या आदेशानुसार जर संपातील रजेबाबत सुधारित आदेश आला नाही तर मार्च मधील वेतन कपाती ऐवजी सदर वेतन एप्रिल महिन्यात एक रकमी कपात करण्यात येण्याचे हमीपत्र लिहून दिल्यानंतर मार्च 2023 चा पूर्ण पगार करण्याबाबत पुढील प्रमाणे सूचना दिल्या आहेत.


संप कालावधीतील वेतनाबाबत संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे हमीपत्र.

Download


रमजान ईद हा महत्वाचा सण असल्याने ईदपूर्वी वेतन अदायगी होईल या दृष्टीने एक वेळची विशेष बाब म्हणून खालील वेळापत्रकाचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे.


२ प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती स.ले.अ. यांना सादर करणे "DDO-२ ने शालार्थ प्रणालीतून देयक DDO-३ कडे फॉरवर्ड करणे 


DDO १ (मुख्याध्यापक) यांनी DDO-२ कडे देवक फॉरवर्ड करणे हायस्कूल मुख्याध्यापक / गटशिक्षणाधिकारी यांनी Hard Copy


हायस्कूल मुख्याध्यापक / गटशिक्षणाधिकारी यांनी Hard Copy लेखा शाखा शिक्षण विभाग (प्राथमिक) येथे सादर करणे


* मार्च २०२३ चे देयक करतांना खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या. * * ज्या कर्मच्या-यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे मार्च २०२३ चे वेतनामधून नियमीत NPS कपात करण्यात यावी.


* जे NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.


* दिनांक १४ मार्च २०२३ ते २० मार्च २०२३ या संप कालावधीत ०७ दिवसांचा कालावधी सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय दिनांक २८ मार्च २०२३ नुसार संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते त्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता असाधारण रजा म्हणून नियमीत करण्यात यावे असे नमुद आहे.


त्यामुळे उपरोक्त शासन निर्णय दिनांक २८ मार्च २०२३ चे अनुषंगाने सुधारीत शासन आदेश निर्गमीत न झाल्यास संपात सहभागी असलेल्या कर्मचान्यांचे माहे एप्रिल २०२३ च्या वेतनातून सदर ०७ दिवसांचे वेतन हे विनावेतन म्हणून एकरक्कमी कपात करण्यात येईल. याबाबत संपात सहभागी असलेले कर्मचारी यांचे लेखी हमीपत्र घेऊन माहे मार्च २०२३ चे संपूर्ण महिन्याचे चे वेतन अदा करण्यात यावे. सदर हमीपत्र प्राथमिक शाळांचे बाबतीत पंचायत समिती स्तरावर व हायस्कूल चे बाबतीत मुख्याध्यापक स्तरावर जमा करून घ्यावे. तसेच गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांनी सोबत दिलेल्या नमुन्यातील हमीपत्र माहे मार्च २०२३ चे देयकासोबत जोडावे.


* प्राथमिक शिक्षक (लेखाशिर्ष २२०२०१७३) यांना माके फेब्रुवारी २०२३ चे वेतनामध्ये देण्यात आलेला महागाई भत्ता फरक शुन्य करण्यात यावा.


शिक्षण सेवकांना Basic Arrears या Tab चा उपयोग करून माहे जानेवारी २०२३ चे मानधन फरक देण्यात आलेला आहे शुन्य करण्यात यावा.


* समुह अपघात विमा योजनेची माहे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ५३१ /- प्रमाणे करण्यात आलेली कपात शुन्य करण्यात यावी.


* Income Tax TDS कपात ही नियमाप्रमाणे कपात करण्यात यावी. (सन २०२२-२३ मध्ये कर्मचाऱ्यास पडलेला एकूण आयकर (TDS बजा जाता) / १० याला १०० च्या पटीत) अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी. या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे की बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आयकर भरावा लागतो असे यापुढे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.


* देयक Forward केल्यानंतर एकाही शिक्षकांनी वेतन अदा होईपर्यंत आपले शाखा बदल करू नये याबाबत अधिनस्त सर्व शिक्षकांना आपले स्तरावरून सुचित करण्यात यावे.


* Non Government मधील Other Recovery या Tab चा उपयोग करण्यात येऊ नये. Other Recovery मधील सर्व कपाती या Other Deduction मध्ये टाकण्यात याव्या.


* केंद्रप्रमुख व हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचा Leave TA या Tab मधील वाहन भत्ता ० (शुन्य) करून तो TA या Tab मधूनच देण्यात यावा.


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामधील प्रलंबीत असलेले माहे फेब्रुवारी २०२३ चे वेतन ऑनलाईन पद्धतीने अदा करण्याकरिता माहे मार्च २०२३ हा शेवटचा महिना आहे. यानंतर सदर वेतन हे सन २०२३-२४ मध्ये शालार्थ प्रणालीमधून अदा करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे नियमानुसार देय असलेले सन २०२२-२३ मधील प्रलंबीत वेतन Broken Period चा उपयोग करून अदा करण्यात यावे.


* यानंतर कोणत्याही शिक्षकांचे प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून विना पूर्व परवानगीने टाकण्यात येऊ नये. प्रलंबीत वेतन अदा करावयाचे असल्यास प्रथम गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यालयास पत्र द्यावे व जिल्हा कार्यालयाने सदर बाबतीत परवानगी दिल्यानंतरच प्रलंबीत वेतन Broken Period मधून टाकण्यात यावे. यानंतर विनापरवानगी Broken Period असल्यास सदर देयक Reject करण्यात येईल.


* Non Govt Deduction हे प्रणाली मध्ये कपात करावे. या महिन्यापासून Income Tax Co-op Bank Credit Society Other Deduction RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे खातेवर व निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code बरोबर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.


Paybill Generate केल्यानंतर DDO १ (मुख्याध्यापक) यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे. सर्व बदल योग्य झालेयावत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे. तसेच हार्ड कॉपी देयकासोबत Change Statement. Outer Inner Aquittance Bank Statement, महागाई भत्ता फरकाचे Statement व नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र तसेच आयकर विवरणपत्र सहो व शिक्यासह गटशिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात १३ एप्रिल २०२३ पर्यंत सादर करावे.


* प्राथमिक शिक्षक यांचे DDO २ ( गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकांचा Detail Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मूळ देयकावरून ( Excel file) तपासून तालुक्याचा लेखाशिर्षनिहाय संकलीत नमुना २६ तयार करावा व वेतन फरकाचे विवरण तयार करावे. देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये सर्वात वर वेतन फरकाचा नमुना संकलीत नमुना २६ Detail Abstract Report ची प्रिंट, . Bank Statement दिलेल्या फॉरमॅट मध्ये GPF Shedule याप्रमाणे तयार करून पंचायत समिती स.ले.अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती लेखा विभागास १७ एप्रिल २०२३ पर्यंत सादर करावे.


● पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व शाळांची DDO २ (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक १७ एप्रिल २०२३ ला सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत DDO ३ ( शिक्षणाधिकारी ) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.


* पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व प्राथमिक शाळांची देयकांच्या हार्ड कॉपी दिनांक १८ एप्रिल २०२३ ला लेखा शाखा शिक्षण विभाग (प्राथमिक) जिल्हा परीषद बुलडाणा येथे नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, 1 वेतन फरकाचा तक्ता (नाव वाढविले असेल किंवा कमी केले असेल त्यांचे नावासह), संकलीत नमुना २६ बँक यादी तसंच GPF Shedule, याप्रमाणे तसेच हायस्कूल बाबतीत नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, शालार्थ प्रणालीमधील change Statement Outer Inner, Aquittance Bank Statement याप्रमाणे गटशिक्षणाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीसह सादर कराव्या.


* दिनांक १८ एप्रिल २०२३ ला ज्यांची स्वाक्षरीसह देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं. समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO १ व DDO- २ यांची राहील.


नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.


व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 


https://youtube.com/c/pradipjadhaoनवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.


Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏


Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.