MDM BACK DATED ENTRY Update - शाळा लॉगिन वर पीएम पोषण योजनेअंतर्गत मागील महिन्यात राहून गेलेली माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध

महत्वाची सुचना 

बॅक्डेटेड माहिती भरण्यासाठी पोर्टल सुरळीत सुरू झाले आहे! 

दैनंदिन लाभार्थी संख्येच्या नोंदी एमडीएम पोर्टलमध्ये घेण्यासाठी (Back Dated Data Entry) संचालनालय स्तरावरुन दि. १९/१०/२०२३ ते दि.३१/१०/२०२३ या कालावधीत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत एमडीएम पोर्टलमध्ये शाळांनी भरलेल्या दैनंदिन उपस्थितीच्या नोंदीनुसार संगणकीय प्रणालीद्वारे देयके तयार करुन अदायगी करण्याची कार्यपद्धती राबविली जाते. शैक्षणिक वर्ष २०२३ २४ सुरु होण्यापुर्वी राज्यातील सर्व कार्यालयांना संचालनालय स्तरावरुन संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये निर्देश देण्यात आलेले होते. तथापि संचालनालय स्तरावरुन देण्यात आलेले निर्देश क्षेत्रीय स्तरावर निर्गमित होत नसल्याची बाब निदर्शनास आलेली आहे. त्यानुषंगाने आपणास पुनः एकदा खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.

१. संचालनालय स्तरावरून संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. २. नागरी भागातील शाळांनी भरलेल्या दैनंदिन लाभार्थी संख्येच्या आधारे सद्यस्थितीत एमडीएम पोर्टलमधून माहे एप्रिल २०२३ ते माहे ऑगस्ट २०२३ या कालावधीतील देयके डाऊनलोड करण्याची सुविधा व कार्यपद्धती संबंधित जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार कार्यवाही पुर्ण करावी.

३. नागरी भागात माहे एप्रिल २०२३ ते माहे ऑगस्ट २०२३ या कालावधीतील दैनंदिन लाभार्थी संख्येच्या नोंदी एमडीएम पोर्टलमध्ये घेण्यासाठी (Back Dated Data Entry) संचालनालय स्तरावरून दि.२१/०८/२०२३ ते दि.२८/०८/२०२३ आणि दि. २९/०८/२०२३ ते दि.०३/०९/२०२३ या कालावधीत दोन वेळा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती.

४. पुनश्च एकदा माहे एप्रिल २०२३ ते माहे सप्टेंबर २०२३ या कालावधीतील दैनंदिन लाभार्थी संख्येच्या नोंदी एमडीएम पोर्टलमध्ये घेण्यासाठी (Back Dated Data Entry) संचालनालय स्तरावरुन दि. १९/१०/२०२३ ते दि.३१/१०/२०२३ या कालावधीत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. उक्त कालावधीतील माहिती भरण्यासाठी अंतिम संधी देण्यात येत आहे.

५. संचालनालय स्तरावरुन देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार व एमडीएम पोर्टलमध्ये देयके अदायगी करण्यासाठी निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार यापुढील कालावधीत केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांची देयके एमडीएम पोर्टलमध्ये नोंदविण्यात आलेल्या दैनंदिन लाभार्थी संख्येनुसार ऑनलाईन पद्धतीनेच अदा केली जातील याची दक्षता घ्यावी.

६. शासनाच्या education.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर विविध आवश्यक माहिती वेळच्या वेळी अद्ययावत होईल याची खातरजमा जिल्ह्यानी करणे आवश्यक आहे. याकरीता नियमितपणे संकेतस्थळावरील माहितीचा आढावा घेण्यात यावा व आवश्यक सूचना तालुक्यांना देऊन सर्व ऑनलाईन कामकाज विहित वेळेत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी.

योजनेंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृह संस्थांची शाळानिहाय दैनंदिन लाभार्थीची माहिती एमडीएम पोर्टलमध्ये भरण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन तात्काळ क्षेत्रीय कार्यालयांना व शाळांना आवश्यक ते निर्देश देऊन विहित कालावधीत कामकाज पुर्ण करण्यात यावेत.


प्रत माहितीस्तव सविनय सादर :-

११. मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

२. मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे.


(शरद गोसावी)

शिक्षण संचालक (प्राथमिक)31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मागील माहिती भरण्यास मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
शाळा लॉगिन वर पीएम पोषण योजनेअंतर्गत मागील महिन्यात राहून गेलेली माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध! 
MDM BACK DATED ENTRY उपलब्ध झालेबाबत.


महत्वाची सूचना

सर्व शाळा/प्रमुखांना सूचित करण्यात येते की, माहे सप्टेंबर 2023 या महिन्यामध्ये एखाद्या शाळेची काही तांत्रिक कारणास्तव एमडीएम पोर्टलवर दैनंदिन उपस्थिती भरावयाची प्रलंबित असल्यास त्यांनी दि. 18.10.2023 पर्यंत सदरची माहिती शाळा लॉगिनवरुन अद्यावत करावी . माहे सप्टेंबर 2023 या महिन्याची देयके जनरेट करण्यात येणार आहेत त्यानंतर कोणत्याही शाळेस सदरची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही याची सर्व शाळांनी नोंद घ्यावी.


सर्व मुख्याध्यापक /शाळा प्रमुखांना सूचना करण्यात येते की, माहे  सप्टेंबर ऑक्टोबर 2023 मध्ये काही दिवस एमडीएम पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे काही दिवस शाळांना दैनंदिन उपस्थिती नोंदविता आलेली नाही, त्यामुळे माहे फेब्रुवारी 2023 करीता प्रलंबित राहीलेल्या दिवसांची डाटा एन्ट्री करण्याची सुविधा शाळा लॉगिनवर दिनांक ऑक्टोबर.2023 पर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 


एमडीएम पोर्टल लिंक.. 

https://education.maharashtra.gov.in/mdm/users/login/


प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत योजनेस पात्र असलेल्या प्रत्येक शाळेने शाळासतरावर दैनंदिन आहार घेणा-या लाभार्थ्यांची माहिती


 संकेतस्थळावर नियमितपणे अद्यावत करणे आवश्यक आहे. 


महत्वाची सुचना

MDM BACK DATED ENTRY उपलब्ध झाले बाबत.

_सर्व मुख्याध्यापक /शाळा प्रमुखांना सूचना करण्यात येते की, माहे सप्टेंबर व ऑक्टोबर 2023 मध्ये काही दिवस एमडीएम पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणींमुळे काही दिवस शाळांना दैनंदिन उपस्थिती नोंदविता आलेली नाही, त्यामुळे माहे सप्टेंबर व ऑक्टोबर  2023 करीता प्रलंबित राहीलेल्या दिवसांची डाटा एन्ट्री करण्याची सुविधा 


शाळा लॉगिनवर

  सर्व शाळांनी याची नोंद घेऊन आपली काही दिवसांची डाटा एन्ट्री प्रलंबित राहीली असल्यास, सदरची डाटा एन्ट्री त्वरीत पूर्ण करुन घेण्यात यावी. भविष्यात सदरची सुविधा कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध होणार नाही याची सर्व शाळांनी नोंद घ्यावी 

 शिक्षणाधिकारी यांनी स्वतः शाळांच्या दैनंदिन डाटा एन्ट्रीचे तालुकानिहाय सनियंत्रण करावे तसेच सर्व शाळांना लेखी निर्देश जिल्हास्तरावरुन निर्गमित करावेत 

तसेच यापुढील कालावधीमध्ये देखील सर्व शाळा १०० टक्के नियमितपणे डाटा एन्ट्री करतील याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी.


शाळा Login

Back Dated Data Entry


 मुख्याध्यापक लाॅगिन ला उपलब्ध करून देण्यात आलेली असून मागिल काही दिवसाची प्रलंबित असलेली सर्व शाळांनी याची नोंद घेऊन आपली काही दिवसांची डाटा एन्ट्री प्रलंबित राहील सदरची डाटा एन्ट्री त्वरीत पूर्ण करुन घेण्यात यावी अशा सूचना वरिष्ठ स्तरावर मिळालेल्या आहेत.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

नवनवीन शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsApp Group


जॉईन टेलिग्राम ग्रुप


Thank you🙏


Post a Comment

2 Comments

  1. सर ही जुलै अणि आगस्ट महिन्याची पण माहिती भरता येइल अशी सुविधा करता येईल का?

    ReplyDelete
    Replies
    1. नाही बिल निघाले आहे..

      Delete

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.