Shalarth Salary Bill Generation Instructions July 2024 - माहे जुलै 2024 च्या नियमित वेतन देयक महागाई भत्ता थकबाकी व पाचवा हप्ता टॅब उपलब्ध सूचना करावयाची कार्यवाही सुधारित वेळापत्रक.

🚨जुलै 2024 चे देयक करतांना यापुर्वी दिलेल्या सुचनेसोबतच खालील बाबी प्राधान्याने कराव्या.🚨


महागाई भत्ता थकबाकी साठी शालार्थ मध्ये टॅब उपलब्ध. 


सातवा वेतन आयोग पाचव्या हप्त्यासाठी शालार्थ मध्ये टॅब उपलब्ध
💥 जुलै 2024 चे सुधारीत वेळापत्रक 💥


▶️DDO-1 (मुख्याध्यापक) यांनी DDO-2  कडे देयक फॉरवर्ड करणे 👉👉👉👉 20 जुलै 20 24.

▶️ हायस्कूल मुख्याध्यापक / गटशिक्षणाधिकारी यांनी Hard Copy प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती स.ले.अ. यांना सादर करणे  👉👉👉👉 23 जुलै 2024.

▶️DDO-2 ने शालार्थ प्रणालीतून देयक DDO-3 कडे फॉरवर्ड करणे 👉👉👉👉 25 जुलै 2024.

▶️हायस्कूल मुख्याध्यापक / गटशिक्षणाधिकारी यांनी Hard Copy लेखा शाखा शिक्षण विभाग (प्राथमिक) येथे सादर करणे 👉👉 26 जुलै 2024

📌 या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक बुजिप/शिप्रा/लेखा/ 5026 दिनांक 27/09/2023 नुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक /शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे 7 वा वेतन आयोग फरकाचे माहिती शालार्थ प्रणालीमध्ये अद्यावत करणेबाबत यापुर्वीच सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

📌त्यानुषंगाने जिल्हा समन्वयक यांनी तयार केलेल्या User Manual चा उपयोग करण्यात यावा.

📌जुलै 2024 चे ऑनलाईन देयकासोबत 7 वा वेतन आयोग फरकाचे विवरण देयकामधील शिक्षकांचे नावाचे अनुक्रमांकानुसार जोडण्यात यावे. तसेच जे शिक्षक बदलीने आज रोजीच्या पंचायत समितीमध्ये रुजू झालेले असतील त्यांचे बाबतीत बदलीपुर्वीच्या अस्थापनेचे नादेय प्रमाणपत्र जोडण्यात यावे.

📌वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. मभावा-1324/प्र.क्र.03/सेवा-9 दिनांक 10-07-2024 व मा.शिक्षण उपसंचालक (अं.व नि.) , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्रमांक शिसंमा/2024/ टि-7/ महागाई भत्ता/3796  दिनांक 11.07.2024 नुसार सर्व पात्र शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता 50% प्रमाणे शालार्थ प्रणालीमध्ये सुधारीत झालेला आहे. माहे जुलै 2024 चे देयक करतांना तो प्रणालीमध्ये आपोआप येईल.तरी त्याबाबत खात्री करून घ्यावी.

📌तसेच माहे जुलै 2024 च्या वेतनासोबत माहे जाने 2024 ते जून 2024 पर्यंतचा 4% (46% वरून 50%) प्रमाणे महागाई भत्ता फरक अचूक परिगणना करून शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंद करण्यात यावी. याकरिता Worklist  > Payroll  > Employee Information   > Non Computational Dues / Deductions या Tab चा उपयोग करून Type of Component मध्ये Allowances व Select Pay Items मध्ये DA Arrears या Tab चा उपयोग करून नोंद करावी.

📌DA Arrears ची परिगणना करण्याकरिता जिल्हा समन्वयकांनी यापुर्वी पुरविलेल्या Excel Sheet चा उपयोग करावा.

📌NPS योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे बाबतीत DA Arrears चे रक्कमेवर नियमाप्रमाणे NPS Arrears Contribution ची Entry करावी. त्याकरिता जिल्हा समन्वयकांनी तयार केलेल्या USER MANUAL चा उपयोग करावा.

📌तसेच हार्ड कॉपी देयकासोबत नियमीत वेतन वाढ प्रिंट व 7 वा वेतन आयोग फरक 5 वा हप्ता विवरण देयकातील शिक्षकांचे अनुक्रमांकानुसार ,महागाई भत्ता फरकाचे विवरण सही व शिक्यासह गटशिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात  20 जुलै 2024 पर्यंत सादर करावे.

📌 देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये सर्वात वर वेतन फरकाचा नमुना , संकलीत नमुना - 26 , Detail Abstract Report ची प्रिंट, Bank Statement दिलेल्या फॉरमॅट मध्ये, नियमीत वेतन वाढ प्रिंट, व 7 वा वेतन आयोग फरक 5 वा हप्ता विवरण देयकातील शिक्षकांचे अनुक्रमांकानुसार ,महागाई भत्ता फरकाचे विवरण GPF Shedule याप्रमाणे तयार करून  पंचायत समिती स.ले.अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती लेखा विभागास 23 जुलै 2024 पर्यंत सादर करावे.

📌पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व शाळांची DDO 2 (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक 25 जुलै 2024 ला सायंकाळी 05.00 वाजेपर्यंत DDO 3 ( शिक्षणाधिकारी ) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी.

📌पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व प्राथमिक शाळांची देयकांच्या हार्ड कॉपी दिनांक 26 जुलै 2024 ला लेखा शाखा , शिक्षण विभाग (प्राथमिक) , जिल्हा परीषद बुलडाणा येथे नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, वेतन फरकाचा तक्ता (नाव वाढविले असेल किंवा कमी केले असेल त्यांचे नावासह), संकलीत नमुना -26 , बँक यादी तसेच GPF Shedule, व नियमीत वेतन वाढ आदेश पंचायत समितीचे एकत्र याप्रमाणे देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये सर्वात वर वेतन फरकाचा नमुना , संकलीत नमुना - 26 , Detail Abstract Report ची प्रिंट, Bank Statement दिलेल्या फॉरमॅट मध्ये, नियमीत वेतन वाढ प्रिंट, व 7 वा वेतन आयोग फरक 5 वा हप्ता विवरण देयकातील शिक्षकांचे अनुक्रमांकानुसार ,महागाई भत्ता फरकाचे विवरण GPF Shedule याप्रमाणे तयार करून तसेच हायस्कूल बाबतीत नियमीत देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, शालार्थ प्रणालीमधील change Statement , Outer ,Inner, Aquittance, Bank Statement व नियमीत वेतन वाढ आदेश याप्रमाणे गटशिक्षणाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीसह सादर कराव्या.

📌दिनांक 26 जुलै 2024 ला ज्यांची स्वाक्षरीसह देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करणाऱ्या पंचायत समितीस प्राधान्य देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पं.समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत DDO- 1 व DDO- 2 यांची राहील.


मा.शिक्षणाधिकारी (प्राथ)

जिल्हा परीषद बुलडाणा

यांचे आदेशावरून


अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक माध्यमिक सोलापूर यांनी दिनांक 12 जुलै 2024 माहे जुलै 2024 च्या नियमित वेतन देयकांबाबत पुढील प्रमाणे सुधारित सूचना दिल्या आहेत.


१) मा.शिक्षण संचालक (मा. व उ.मा.) पुणे यांचे पत्र क्रमांक 3744/2024, दिनांक 11.07.2024 २) या कार्यालयाचे पत्र क्रमांक 631/2024, दिनांक 03.07.2024


उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्रमांक 2 नुसार माहे जूलै 2024 चे देयक ऑनलाईन फॉरवर्ड करुन प्रिंट प्रत या कार्यालयास दिनांक 16.07.2024 पर्यंत सादर करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले होते. संदर्भीय पत्र क्रमांक 1 नुसार माहे जुलै 2024 च्या वेतनासोबत 7 व्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता (तसेच अदा न झालेला 1 ला, 2 रा, 3 रा, आणि 4 था हप्ता) अदा करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे. तसेच सेवानिवत्त कर्मचाऱ्यांना पाचवा हप्ता अदा करण्याबाबत आदेशित केलेले आहे. त्यानुसार माहे जुलै 2024 च्या नियमित देयकाबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे.


१) माहे जुलै 2024 च्या नियमित वेतन देयकासोबत 22020442, 22020478, 22020558, 22020084, 22020164 22023379 या लेखाशिर्षामधील शाळांनी शाळेतील पात्र शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा 7 व्या वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता (तसेच अदा न झालेला । ला, 2 रा, 3 रा, आणि 4 था हप्ता) शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करुन वेतन देयक दिनांक 19.07.2024 पर्यंत सादर करावे. २) 7 वा वेतन आयोगाचा पाचवा हप्ता शेवटचा असून सदर हप्त्यापासून कोणताही कार्यरत व सेवानिवत्त पात्र कर्मचारी वंचित राहणार नाही, याची सर्व मुख्याध्यापक व प्राचार्य यांनी दक्षता घ्यावी.

३) वरीलप्रमाणे पात्र कार्यरत व सेवानिवत्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी 7 वा वेतन आयोगातील फरकाचे हप्ते अदा करावयाचे राहिल्यास त्यास संबंधित मुख्याध्यापक/प्राचार्य व लिपिक जबाबदार राहतील तसेच सेवानिवत्त व कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी 7 व्या वेतन आयोगाच्या हप्त्यापासून वंचित राहिल्यास संबंधित मुख्याध्यापक/प्राचार्य व लिपिक यांचेवर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.

४) तसेच 7 व्या वेतन आयोगाच्या हप्त्याची रक्कम दूबार अदा होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

५) पात्र कार्यरत व सेवानिवत्त कर्मचारी 7 वा वेतन आयोग हप्ता अदा करावयाचा एकही कर्मचारी वंचित राहिला नाही, असे प्रमाणपत्र देयकासोबत जोडावे.

६) सेवानिवत्त कर्मचाऱ्यांचे बँक खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड बरोबर असल्याची पूर्ण खात्री करुनच देयक फॉरवर्ड करावे.

७) माहे जुलै 2024 ची देयके ज्या शाळांनी यापूर्वी फॉरवर्ड केलेली आहेत, अशी देयके रिजेक्ट करण्यात आलेली आहेत.

८) माहे जुलै 2024 देयकासोबत 7 व्या वेतन आयोगाच्या फरकाचा तक्ता जोडावा.

वरीलप्रमाणे माहे जुलै 2024 चे देयक फॉरवर्ड करुन प्रिंट प्रत दिनांक 19.07.2024 पर्यंत या कार्यालयात सादर करावी. या कार्यालयाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, बऱ्याच शाळा वेतन देयक ऑनलाईन फॉरवर्ड करतात, परंतु प्रिंट प्रत या कार्यालयात सादर करीत नाहीत, तरी जुले 2024 ची प्रिंट प्रत सादर न केलेल्या शाळांचे देयक consolidate केले जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याध्यापक/प्राचार्य यांची राहील.

 

(डी.एस. मुंडे)

अधीक्षक (माध्यमिक) 

वेतन व भनिनि पथक, सोलापूर


Previous Update👇


 जुलै 2024 ची वेतन देयके शालार्थ प्रणाली मधून ऑनलाईन तयार करणे बाबत शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद अमरावती यांनी पुढील प्रमाणे सूचना दिल्या आहेत. *जुलै २०२४ देयक करतांना खालील बाबी प्राध्यान्याने कराव्या ज्या कर्मचाऱ्यांना PRAN Number मिळालेले आहेत त्यांची माहे जुलै-२०२४ चे वेतनामधुन नियमित NPS कपात करण्यात यावी.

* जे NPS कर्मचारी या महिन्यात सेवानिवृत्त होत असतील त्यांचे NPS वर्गणी व शासनहिस्सा कपात करण्यात येऊ नये.

* माहे जुलै २०२४ ची नियमित वेतनवाढ देण्याबाबत गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कुल मुख्याध्यापक (हायस्कुल चे बाबतीत) यांचे स्वाक्षरीने आदेश काढण्यात यावा व सदर आदेश वेतनवाढ देय असलेल्या शिक्षकांच्या यादीसह मुख्याध्यापकांना पुरविण्यात यावा.

* गटशिक्षणाधिकारी यांचे स्वाक्षरीसह दिलेल्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक नोंदवुन माहे जुलै २०२४ ची वार्षिक वेतन वाढ़ शालार्थ प्रणालीमध्ये Worklist > Payroll > Employee Information > Release of Annual Increment या Path चा उपयोग करून देण्यात यावी.

* कोणत्याही परीस्थितीत Change Details मधुन Increment देण्यात येऊ नये.

* हायस्कुल चे बाबतीत हायस्कुल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीचा आदेश व ऑनलाईन Increment Slip शालार्थ प्रणाली मधुन Approval घेण्यासाठी DDO-२ लॉगीन सांभाळणारे कर्मचारी यांचेकडे सादर करावी, त्यानंतर DDO-२ यांचे लॉगीन मधुन Approval मिळालेनंतरच माहे जुलै- २०२४ चे देयक जनरेट करावे.

* ज्या शिक्षकांना वरीष्ठ वेतन श्रेणीचा लाभ मिळाला आहे व सेवापुस्तकाची पडताळणी झालेली असेल (S-१० मधुन S-१३मध्ये) तरच त्यांचे प्रथम Change Details चा उपयोग करून Level व Basic Pay as per Matrix यामध्ये बदल करावा व DDO-२ (गटशिक्षणाधिकारी) लॉगीन मधुन Approval मिळाल्यानंतर वरील प्रमाणे Increment Process करावी.

*DDO-१ (मुख्याध्यापक) यांनी फॉरवर्ड केलेली माहे जुलै-२०२४ ची वार्षिक वेतन वाढ शालार्थ प्रणालीमध्ये DDO-२ (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन मधुन Approve करण्याकरिता Worklist Payroll Master Screens Approve Annual Increment या Path चा उपयोग करून Approve करण्यात यावे.

* माहे जून २०२४ मध्ये TA हा आपोआप शुन्य आला होता तो माहे जुलै २०२४ मध्ये नियमाप्रमाणे पुर्ण महिन्याचा TA शालार्थ प्रणालीमध्ये आपोआप येईल. तरीही आपण देयक फॉरवर्ड करणे अगोदर खात्री करून घ्यावी.

* यानंतर B-kuber प्रणालीमार्फत वेतन जमा होणार असल्याने IFSC Code चुकीचा असला तर वेतन जमा होणार नाही व असे Failed झालेले वेतन परत करणेबाबतची प्रक्रिया खुप किचकट व वेळखाऊ असल्याने संबंधित कर्मचारी यांचे वेतन जमा होण्यास २ ते ३ महिन्याचा कालावधी लागु शकतो त्यामुळे यांनतर एकाही शिक्षकांनी जिल्हा कार्यालयाचे पूर्व परवानगी शिवाय आपला वेतनाचा Account Number& IFSC Code बदल करू नये.

* पवित्र प्रणालीअंतर्गत नवनियुक्त ज्या शिक्षणसेवकांना SHALARTH ID मिळालेला आहे त्यांचे मानधन Shalarth प्रणालीअंतर्गत अदा करण्यात यावे.

* आयकर कपात ही नियमाप्रमाणे कपात करण्यात यावी. (सन २०२३-२४ मध्ये कर्मचाऱ्यास पडलेला एकुण आयकर (TDS वजा जाता) / १०% प्रमाणे) अशा प्रकारे कपात करण्यात यावी. या कार्यालयाचे असे निदर्शनास आले आहे कि बऱ्याच कमर्चान्यांचे नियमानुसार TDS कपात न केल्याने फेब्रुवारी मध्ये वेतनापेक्षा जास्त आयकर भरावा लागतो असे यापुढे होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

* यानंतर कोणत्याही शिक्षकांचे प्रलंबित वेतन Broken Period मधुन विना पूर्व परवानगीने टाकण्यात येऊ नये, प्रलंबित वेतन अदा करावयाचे असल्यास प्रथम गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कूल मुख्याध्यापक यांचे स्वाक्षरीने जिल्हा कार्यालयास पत्र द्यावे व जिल्हा कार्यालयाने सदर बाबतीत परवानगी दिल्यानंतरच प्रलंबित वेतन Broken Period मधून टाकण्यात यावे. यांनतर विनापरवानगी Broken Period असल्यास सदर देयक Reject करण्यात येईल.

Non Government Deduction हे प्रणालीमध्ये कपात करावे, Co-op Bank, Credit Society, Other Deduction, RD यामध्ये कपात करण्यात आलेली रक्कम एकत्रित करून गटशिक्षणाधिकारी / हायस्कुल मुख्याध्यापक यांचे खातेवर व निव्वळ रक्कम शिक्षकांचे खातेवर जिल्हा स्तरावरून वर्ग करण्यात येईल. Shalarth मधील Bank Account Number व IFSC Code बरोबर असल्याबाबत दक्षता घ्यावी.

Paybill Generate केल्यानंतर DDO १ (मुख्याध्यापक) यांनी Inner Page तपासूनच देयक फॉरवर्ड करावे. सर्व बदल योग्य झालेवावत व Net Amount लाल रंगात येणार नाही याची खात्री करूनच देयक फॉरवर्ड करावे. तसेच हॉर्ड कॉपी देयकासोचत Change Statement, Outer, Inner, Aquittance roll, Bank Statement महागाई भत्ता फरकाचे Statement व नियमित देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र तसेच आयकर विवरण पत्र सही व शिक्क्यासह गटशिक्षणाधिकारी यांचे कार्यालयात १३ जुलै २०२४ पर्यंत सादर करावे,

* पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतिस्वाक्षरीनंतर सर्व शाळांची DDO-२ (गटशिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयके दिनांक २० जुलै २०२४ ला सार्यकाली ५.०० वाजेपर्यंत DDO-३ (शिक्षणाधिकारी) यांचे लॉगीन ला ऑनलाईन फॉरवर्ड करावी, * प्राथमिक शिक्षकांचे यांचे DDO२ यांचे लॉगीन ला आलेली ऑनलाईन देयकाचा Details Abstract Report पंचायत समिती स्तरावर तयार असलेल्या मुळ देयकावरून (Excel file) तपासुन तालुक्याचा लेखाशिर्षनिहाय संकलीत नमुना-२६ तयार करावा व वेतन फरकाचे विवरण तयार करावे. देयकाच्या हार्ड कॉपी मध्ये सर्वात वर वेतन फरकाचा नमुना, संकलीत नमूना-२६, Details Abstract Reports ची प्रीट Bank Statement दिलेल्या फॉरमॅट मध्ये GPF Shedule याप्रमाणे तयार करून पंचायत समिती चे क.ले.अ. व स.ले.अ. यांची प्रतिस्वाक्षरीस्तव पंचायत समिती लेखा विभागास १६ जुलै २०२४ पर्यंत सादर करावे.

* पंचायत समिती सहाय्यक लेखाधिकारी यांचे प्रतीस्वाक्षरीनंतर सर्व प्राथमिक शाळांची देयकांच्या हार्ड कॉपी दिनांक २२ जुन २०२४ ला लेखा शाखा, शिक्षणविभाग (प्राथमिक) जिल्हा परिषद, अमरावती येथे नियमित देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, वेतन फरकाचा तक्ता (नाय वाढविले असेल किंवा कमी केले असेल त्यांचे नावासह), संकलीत करुन नमुना २६, बैंक यादी तसेच GPF Shedule, याप्रमाणे तसेच हायस्कुल बाबतीत नियमित देयकासोबत जोडावयाचे प्रमाणपत्र, शालार्थ प्रणालीमधील Change Statement, Outer, Inner, Aquitance, Bank Statement याप्रमाणे गट शिक्षणाधिकारी यांचे प्रतिस्वाक्षरीसह सादर कराव्या. (Non Government चे Shedule सोबत सादर करू नये अदा. LIC, Shikshan Bank and Non government schedule)


* दिनांक २२ जुन २०२४ ला ज्यांची स्वाक्षरीसह देयके जिल्हा स्तरावर प्राप्त होतील केवळ त्यांचीच देयके संकलीत करण्यात येतील. अनुदान कमी असल्याने प्रथम देयक सादर करण्याऱ्या पंचायत समितीस प्राध्यान देण्यात येईल तसेच विलंबाने प्राप्त होणाऱ्या पंचायत समिती चे वेतनास विलंब झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित DDO-१ व DDO-२ यांची राहील,


शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) 

जिल्हा परिषद, अमरावती


महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या व्हाट्सअप/टेलिग्राम ग्रुप वर 9765486735 हा नंबर ॲड करावा.

नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी गुगल सर्च करा pradipjadhao हा ब्लॉग.

व्हिडिओ स्वरूपात माहिती लाईक शेअर कमेंट करा आमच्या पुढील युट्युब चैनल ला.. 

https://youtube.com/c/pradipjadhao

Join WhatsApp Channel

Follow Telegram Chanel


नवनवीन शैक्षणिक/शिक्षक व कर्मचारी हिताची माहिती मिळवण्यासाठी खालील व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

Join WhatsgApp Group

जॉईन टेलिग्राम ग्रुप

Thank you🙏 

Post a Comment

0 Comments

हि महत्वपूर्ण माहिती आपल्या इतर WhatsApp ग्रुपमध्ये नक्की पाठवा.